www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: WEZWANIE do złożenia ofert dodatkowych dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WB.2222-6/09 w trybie przetargu n
Artykuł dodany przez: admin (2009-05-14 14:55:10)

Bargłów Kościelny , dnia 14.05.2009 r.

 

 

 

....................................................

 

 (oznaczenie Zamawiającego)

 

....................................................................

 

(oznaczenie Wykonawcy)

 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WB.2222-6/09 w trybie przetargu nieograniczonego

 

 (nr postępowania)

 

 (tryb udzielenia zamówienia)

 

Na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.130.089,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (330.089 zł) oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny (1.800.000 zł)

 

(przedmiot zamówienia)

 

WEZWANIE

 

do złożenia ofert dodatkowych

 

Urząd Gminy Bargłów Kościelny , działając zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia

 

(oznaczenie Zamawiającego)

 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) wzywa do złożenia oferty dodatkowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.130.089,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (330.089 zł) oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny (1.800.000 zł) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

 (przedmiot zamówienia)

 

 (tryb postępowania)

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty o takiej samej cenie.

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego ofert dodatkowych do dnia 19 maja 2009 r

 

 (oznaczenie dnia)

do godz. 10:00

 

 (oznaczenie godziny)

 

 

 

WÓJT GMINY ANDRZEJ KWIECIŃSKI

 

 (podpis kierownika Zamawiającego)

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=103