www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym.
Artykuł dodany przez: admin (2007-03-28 08:18:28)

 

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Roboty budowlane ¤ publikacja obowiązkowa 

Dostawy  ¤ publikacja nieobowiązkowa X

Usługi   X

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów

Nazwa: GMINA BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

Adres pocztowy:16-320 Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47

Miejscowość:

BARGŁÓW KOŚCIELNY

Kod pocztowy:

16-320

Województwo:

PODLASKIE

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

GRZEGORZ KASJANOWICZ

Tel.: 0876424011

E-mail:barglow@barglow.dt.pl

 

Fax:

0876424562

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres zamawiającego (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

 

 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

 Inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

 Inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres:

 

 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

 Inny: proszę wypełnić załącznik A.III

 

 

 

I.2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

 Administracja samorządowa

 Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub  

 trybunał

 Państwowa szkoła wyższa

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić):  

 Ogólne usługi publiczne

 Obrona

 Porządek i bezpieczeństwo publiczne

 Środowisko

 Sprawy gospodarcze i finansowe

 Zdrowie

 Budownictwo i obiekty komunalne

 Ochrona socjalna

 Rekreacja, kultura i religia

 Edukacja

 Inne (proszę określić):     

 

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających tak  nie  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi)

(a) Roboty budowlane 

(b) Dostawy 

(c) Usługi 

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego

 

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Inne

Kategoria usług: nr 

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych

      

      

Główne miejsce realizacji dostawy

 

      

      

Główne miejsce świadczenia usług

GMINA BARGŁÓW KOŚCIELNY

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego  Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

Zawarcia umowy ramowej  


 

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami 

Maksymalna liczba 
wykonawców planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą 

Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach:  lub miesiącach: 

Wartość umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe):

Wartość bez VAT:     Waluta    

lub zakres: między    a    Waluta:  

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia):      

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

                    

                    

                   

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

                     

                   

                     

II.1.7) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

45262800-9

- -

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

...-

...-

...-

...-

- -

- -

- -

- -

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) tak  nie

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej tak  nie


 

II. 2) Wielkość lub zakres zamówienia

 

Całkowita wielkość lub zakres

 cena wykonania projektu brutto             

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

 

Pożądany   Wymagany 

 

Okres w miesiącach: 2 lub  dniach: 60 

lub data rozpoczęcia 14.04.2007 (dd/mm/rrrr) lub zakończenia 30.05.2007 (dd/mm/rrrr)

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

                    

                   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2) Warunki Udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

                   

                   

                   

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

                   

                   

                  

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

                    

                  

                   

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony 

 

Przetarg ograniczony 

 

Negocjacje z ogłoszeniem  

 

Dialog konkurencyjny  

 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców  

lub  minimalna liczba  / maksymalna liczba 

 

 

 

 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Najniższa cena  

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie 

 

Kryteria

1.  cena     

2. wiarygodnośc oferenta      

3.       

4.        

5.       

Znaczenie

90 %  

10 %  

  

  

  

Kryteria

6.       

7.       

8.       

9.        

10.      

Znaczenie

  

  

   

  

  

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak  nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzona

                   

                   

                   

 

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):                   

Opłata (o ile dotyczy)     Waluta:   

Warunki i sposób płatności:              

                   

 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy):

                   

                  

                   

 

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 06.04.07 (dd/mm/rrrr)  Godzina: 9:00


 

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

 ES CS  DA  DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 

                     

Inne:                  

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do : 06.05.07 (dd/mm/rrrr)

lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 06.04.2007(dd/mm/rrrr) Godzina: 9:30

Miejsce Urząd Gminy Bargłów Kościelny ul. Auigustowska 47 pokój na 3

 

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków uNII eUROPEJSKIEJ

 tak  nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

                  

                

VI.2) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)

                   

                   

                   

VI.3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  28.03.2007 (dd/mm/rrrr)


ZAŁĄCZNIK A

I) Adresy i osoby upoważnione do kontaktów, u których można uzyskać dalsze informacje

Nazwa:Gmina Bargłów Kościelny

 

Adres pocztowy:

ul. Augustowska 47

Miejscowość:

Bargłów Kościelny

Kod pocztowy: 16-320

Województwo: Podlaskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Kasjanowicz Grzegorz

 

Tel.:  

0876424011

 

E-mail:  

kasjanowicz@barglow.dt.pl

Fax 0876424562:  

Adres internetowy (URL):

 

 

 

II) Adresy i osoby upoważnione do kontaktów, od których można uzyskać specyfikację ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa:Gmina Bargłów Kościelny

 

Adres pocztowy:

ul. Augustowska 47

Miejscowość:

Bargłów Kościelny

Kod pocztowy: 16-320

Województwo: Podlaskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Kasjanowicz Grzegorz

 

Tel.:  

0876424011

 

E-mail:  

kasjanowicz@barglow.dt.pl

Fax 0876424562:  

Adres internetowy (URL):

 

 

 

III) Adresy i osoby upoważnione do kontaktów, do których należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu /oferty

Nazwa:Gmina Bargłów Kościelny

 

Adres pocztowy:

ul. Augustowska 47

Miejscowość:

Bargłów Kościelny

Kod pocztowy: 16-320

Województwo: Podlaskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Kasjanowicz Grzegorz

 

Tel.:  

0876424011

 

E-mail:  

kasjanowicz@barglow.dt.pl

Fax 0876424562:  

Adres internetowy (URL):

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK B

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

Część nr  Nazwa              

1) Krótki opis

 Projekt techniczny rozbudowy Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym                  

                   

                    

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

45262800-9

- -

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

...-

...-

...-

...-

- -

- -

- -

- -

3) Wielkość lub zakres

                    

                    

4) Czas trwania lub termin wykonania

Pożądany   Wymagany 

Okres w miesiącach:  lub dniach:  (od udzielenia zamówienia) 

lub Rozpoczęcie // (dd/mm/rrrr)

 Zakończenie // (dd/mm/rrrr)

 


 

5) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Najniższa cena  

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie 

 

Kryteria

1.      

2.      

3.      

4.      

5.       

Znaczenie

  

  

  

   

  

Kryteria

6.       

7.        

8.       

9.       

10.      

Znaczenie

  

  

  

  

  

6) Informacje dodatkowe

                   

                   

                    

                    


SPECYFIKACJA

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=10