Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

Augustów, dnia 27.05.2019r.

 

AB-II.6740.1.19.2018

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

 o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 4/2019 z dnia 27.05.2019r.

 

            Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 27.05.2019r. po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bargłów Kościelny złożonego w dniu 05.03.2019r., sprostowanego w dniu 20.03.2019r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowa drogi gminnej nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko w zakresie: jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,50 – 5,50 m, zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, przebudowy istniejącego przepustu drogowego i budowy nowych przepustów drogowych pod jezdnią główną i zjazdami, przebudowy i zabezpieczenia kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej, wykonania cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 645, 703 obręb Tajenko i 29, 31, 28, 30 obręb Nowiny Stare, gm. Bargłów Kościelny oraz na działkach, które powstały w wyniku podziału działek tj.:


Obręb Tajenko

584/1 (z podziału dz. 584 na dz. nr 584/1 i 584/2),

550/1 (z podziału dz. 550 na dz. nr 550/1 i 550/2),

551/1 (z podziału dz. 551 na dz. nr 551/1 i 551/2),

549/1 (z podziału dz. 549 na dz. nr 549/1 i 549/2),

587/1 (z podziału dz. 587 na dz. nr 587/1 i 587/2),

588/2 (z podziału dz. 588/1 na dz. nr 588/2 i 588/3),

589/8 (z podziału dz. 589/7 na dz. nr 589/8, 589/9 i 589/10),

589/9 (z podziału dz. 589/7 na dz. nr 589/8, 589/9 i 589/10),

590/2 (z podziału dz. 590/1 na dz. nr 590/2 i 590/3),

591/2 (z podziału dz. 591/1 na dz. nr 591/2 i 591/3),

593/3 (z podziału dz. 593/1 na dz. nr 593/3 i 593/4),

592/2 (z podziału dz. 592/1 na dz. nr 592/2 i 592/3),

559/3 (z podziału dz. 559/2 na dz. nr 559/3 i 559/4),

560/2 (z podziału dz. 560/1 na dz. nr 560/2, 560/3 i 560/4),

560/3 (z podziału dz. 560/1 na dz. nr 560/2, 560/3 i 560/4),

558/1 (z podziału dz. 558 na dz. nr 558/1 i 558/2),

557/1 (z podziału dz. 557 na dz. nr 557/1 i 557/2),

554/1 (z podziału dz. 554 na dz. nr 554/1 i 554/2),

553/1 (z podziału dz. 553 na dz. nr 553/1 i 553/2),

552/1 (z podziału dz. 552 na dz. nr 552/1 i 552/2),

583/2 (z podziału dz. 583/1 na dz. nr 583/2, 583/3 i 583/4),

583/3 (z podziału dz. 583/1 na dz. nr 583/2, 583/3 i 583/4),

585/1 (z podziału dz. 585 na dz. nr 585/1 i 585/2),

716/1 (z podziału dz. 716 na dz. nr 716/1 i 716/2),

Obręb Nowiny Stare

19/1 (z podziału dz. 19 na dz. nr 19/1, 19/2 i 19/3),

19/2 (z podziału dz. 19 na dz. nr 19/1, 19/2 i 19/3),

17/1 (z podziału dz. 17 na dz. nr 17/1 i 17/2),

20/1 (z podziału dz. 20 na dz. nr 20/1 i 20/2),

10/5 (z podziału dz. 10/4 na dz. nr 10/5 i 10/6),

11/5 (z podziału dz. 11/3 na dz. nr 11/5, 11/6 i 11/7),

11/6 (z podziału dz. 11/3 na dz. nr 11/5, 11/6 i 11/7),

13/3 (z podziału dz. 13/1 na dz. nr 13/3 i 13/4),

14/1 (z podziału dz. 14 na dz. nr 14/1, i 14/2),

15/1 (z podziału dz. 15 na dz. nr 15/1 i 15/2),

12/1 (z podziału dz. 12 na dz. nr 12/1 i 12/2),

13/5 (z podziału dz. 13/2 na dz. nr 13/5 i 13/6),

11/8 (z podziału dz. 11/4 na dz. nr 11/8 i 11/9),

21/1 (z podziału dz. 21 na dz. nr 21/1 i 21/2),

24/1 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1, 24/2 i 24/3),

24/2 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1, 24/2 i 24/3),

25/1 (z podziału dz. 25 na dz. nr 25/1 i 25/2),

26/1 (z podziału dz. 26 na dz. nr 26/1 i 26/2),

23/1 (z podziału dz. 23 na dz. nr 23/1 i 23/2),

18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr18/1 i 18/2),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach nr ewid. 646, 647/3 obręb Tajenko gm. Bargłów Kościelny w celu wykonania przebudowy skrzyżowań z drogą powiatową Nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek.

 

                Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 29.05.2019r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 29.05.2019r. do 12.06.2019r.

                W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

                Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

STAROSTA  AUGUSTOWSKI

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal