Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > Przebudowa drogi gminnej nr 102855B Bargłow Kościelny -Żrobki w km 1+332 do km 3+625 oraz nr 102872 B Tajno Stare Tajno Podjezio
 

Bargłów Kościelny: Przebudowa drogi gminnej nr 102855B Bargłow Kościelny -Żrobki w km 1+332 do km 3+625 oraz nr 102872 B Tajno Stare Tajno Podjeziorne w km 0+000 do km 1+341,06
Numer ogłoszenia: 53366 - 2009; data zamieszczenia: 06.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny , ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

 
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www,barglow.hg.pl
 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 102855B Bargłow Kościelny -Żrobki w km 1+332 do km 3+625 oraz nr 102872 B Tajno Stare Tajno Podjeziorne w km 0+000 do km 1+341,06.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 102855B Bargłow Kościelny -Żrobki w km 1+332 do km 3+625 oraz nr 102872 B Tajno Stare Tajno Podjeziorne w km 0+000 do km 1+341,06 Charakterystyka i zakres oraz ilości do wykonania są opisane w załączonym do specyfikacji przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych. UWAGA! Zamawiający informuje, że w uzasadnionych przypadkach decyzją inspektora nadzoru wybrany w drodze przetargu wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów związanych ze zleceniem niezależnemu laboratorium drogowemu, wybranym przez Zamawiającego, przeprowadzeniem badań składu mieszanki mineralno - asfaltowej przed każdorazowym wbudowaniem, które to powinny dać wynik pozytywny (zaakceptowane przez inspektora nadzoru) spełniające wymagania szczegółowej specyfikacji technicznej . Ponadto po wbudowaniu mieszanki mineralno - asfaltowej na całym odcinku zostaną losowo wybrane przez inspektora nadzoru miejsca do pobrania próbek celem sprawdzenia składu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz właściwego zagęszczenia zgodnego z szczegółową specyfikacją techniczną . Koszty te każdy z zainteresowanych oferentów powinien uwzględnić w cenie oferty. Jednocześnie informuje się, że roboty uznaje się za wykonane zgodnie z szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne..

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15000,00 złotych słownie: Piętnaście tysięcy złotych 00/100 Wadium może być wniesione w jednej z kilku form określonych w SIWZ oraz ustawie Prawo Zamówień

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy mają dostarczyć niżej wymienione dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu - Spełnianie warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; nie podleganie wykluczeniu z postępowania art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; zgodność z warunkami przetargu 2) Wykaz osób - Sporządzić wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia w tym posiadających uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa budowlanego na stanowiskach. - kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub drogowej a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do oferty należy dołączyć kopie uprawnień oraz dokument stwierdzający przynależność do izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot 3)Wykaz podmiotów - Sporządzić wykaz podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot 4) Wykaz robót budowlanych - Wykazanie wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz powinien zawierać co najmniej jedna taką robotę budowlaną. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot. 5) Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia - Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, że wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny ofertowej brutto najpóźniej w terminie zawarcia umowy 6) Zobowiązanie, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności - Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, że będzie dokonywał odnawiania aktualnie posiadanej polisy OC (lub innego dokumentu ubezpieczenia) na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia. 7) Warunki gwarancji - Wykonawca musi udzielić gwarancji na wykonane przez siebie roboty na czas minimum 36 miesięcy od daty odbioru tych prac 8) Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 9) Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS lub KRUS - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 11) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 12) Sprawozdanie finansowe - Sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres 13) Informacje z banku - Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 14) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Przedłożyć Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 15) Kosztorys ofertowy - scalony - Wykonawca winien do oferty załączyć kosztorys ofertowy ceny podanej w ofercie sporządzony według załączonego do SIWZ (przedmiaru robót) 16) Dowód wniesienia wadium - Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium i złączyć do oferty dowód jego wniesienia.
 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.barglow.hg.pl/siwz.droga.pdf.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47 pokój nr 5.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47 pokój nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego , II Oś priorytetowa Rozwój Infrastruktury Transportowej , Działanie 2.1.

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal