Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ RÓWNIARKI DROGOWEJ I PRASY FILTRACYJNEJ

Gmina Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ RÓWNIARKI DROGOWEJ I PRASY FILTRACYJNEJ

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), ogłasza aukcję na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego.

I.  Nazwa i siedziba organizatora aukcji:

Gmina Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 47
16-320 Bargłów Kościelny

II. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:

Aukcja przeprowadzona będzie w dniu 05.02.2019 r . o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny (Sala konferencyjna – nr 1 ).

 

III. Rodzaj i typ sprzedawanych przedmiotów na aukcji:

 1.  Przedmiotem aukcji jest równiarka drogowa:

typ, prod: DZ-180-3, STALOWA WOLA

nr fabryczny 95011,
rok produkcji: 1996;   
szerokość robocza pługa środk.: 3,6 M;

szerokość robocza pługa czołowego: 2,45 M;

typ silnika: A 01 M-C;

nr fabryczny silnika: 181581;

rok produkcji: 1995;

stan licznika: 984 mtg;

uwagi: - uszkodzona skrzynia biegów.

 

 1.  Przedmiotem aukcji jest prasa filtracyjna:

typ: PK-63/25/14/SZ, służyła do odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni

rok produkcji: 1998;   
- zasilacz hydrauliczny typ UHJT 63/32-10-E2, rok prod. 1998, nr fabr. 9805310, silnik elektr. o mocy 5,5 kW,

-szafa sterownicza PZE ANIRO kpl, rok prod. 1998,

- pompa jednośrubowa 32PSR2, rok prod. 1998, silnik elektr. o mocy 5,5 kW.

  IV. Miejsce i termin oględzin przedmiotu aukcji:

 1. Przedmioty aukcji można oglądać na ul. Cmentarnej 8A w Bargłowie Kościelnym w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00.
 2. Szczegółowych informacji udziela Pan Jan Orbik, tel. 87/ 642-40-71.

 V. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji:

 1. Cena wywoławcza równiarki drogowej wynosi: 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), w tym VAT 23 %.
 2. Cena wywoławcza prasy filtracyjnej wynosi: 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), w tym VAT 23 %.

VI. Informacje dotyczące wadium :

 1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości: 
  - 5% ceny wywoławczej sprzedawanej równiarki, tj.: 1 500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),

       - 5% ceny wywoławczej sprzedawanej prasy, tj.: 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100),

 1. Wadium (wyłącznie w pieniądzu) należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym prowadzony przez: Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym nr konta: 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 z adnotacją: „Wadium – kupno równiarki drogowej lub prasy filtracyjnej /wybrać co dotyczy/”. Wadium winno znajdować się na rachunku bankowym najpóźniej w terminie aukcji, tj. do dnia 05 lutego 2019 roku do godz. 9.30. Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie kopia dowodu wpłaty - przekazu bankowego.
 2. Komisja przetargowa niezwłocznie przed wywołaniem aukcji sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygrał aukcję, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

VII. Informacje dotyczące przebiegu aukcji:

 1. Prowadzący aukcję nie dopuszcza licytanta do udziału w niej, jeżeli wadium zostało złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub wysokości.
 2. Podczas licytacji uczestnicy przetargu zgłaszają postąpienia. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej.
 3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
 4. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.
 5. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 6. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
 7. Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przybicia.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokonuje odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży.

 

VIII. Zastrzeżenie:

Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.

 

Wójt Gminy

 Radosław Wawiórko

Załączniki do treści:

Załączniki do treści:
Równiarka (1)
Równiarka (2)
Równiarka (3)
Równiarka (4)
Równiarka (5)
Równiarka (6)
Równiarka (7)
Równiarka (8)
Równiarka (9)
Równiarka (10)
Równiarka (11)
Równiarka (12)
Prasa (1)
Prasa (2)
Prasa (3)
Prasa (4)
Prasa (5)
Prasa (6)
komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal