Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Bargłów Kościelny, dnia 31 października 2018 r.

O.6220.3.2018.PB

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

o wszczęciu postępowania administracyjnego,

przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia
i wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 73 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),

Wójt Gminy Bargłów Kościelny zawiadamia

            że w dniu 28 sierpnia 2018 r. na wniosek, który złożył Pan Henryk Długołęcki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa jałownika do 280 DJP (łączna obsada zwierząt w gospodarstwie po rozbudowie około 450 DJP) zlokalizowanego w miejscowości Judziki, gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski, województwo podlaskie, które należy do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.).

      Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

Jednocześnie informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa jałownika do 280 DJP (łączna obsada zwierząt w gospodarstwie po rozbudowie około 450 DJP) zlokalizowanego w miejscowości Judziki, gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski, województwo podlaskie.

W toku prowadzonego postępowania pismem z dnia 31 października 2018 r. wystąpiono o uzgodnienie i opnie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do: 

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych I, ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki – ze względu na ochronę środowiska;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, ul. Brzostowskiego 10, 16-300 Augustów – ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi;
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Białymstoku Zarząd Zlewni w Augustowie,
    ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów
    – organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy
    z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Wobec powyższego zawiadamiam strony oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wnioskiem Inwestora, dotychczasową dokumentacją sprawy w tym raportem odziaływania na środowisko.

Dokumentacja powyższa jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30.

Informuję również o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanych podpisem elektronicznym) w terminie od 31 października 2018 r. do 01 grudnia 2018 r. włącznie (30 dni).

Uwagi można zgłaszać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30, przesłać pisemnie na adres Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny lub na adres e-mail: barglow@barglow.dt.pl

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Wójt Gminy Bargłów Kościelny przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagę lub wniosek należy opatrzeć imieniem, nazwiskiem, lub nazwą i adresem zgłaszającego.

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal