Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej z dnia 2018-06-21

Augustów, dnia 21.06.2018r.

AB-II.6740.1.37.2018


OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia że w dniu 21.06.2018r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Augustowskiego reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, złożonego w dniu 26.04.2018r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbiórka przepustu i budowa mostu w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami od km 0+000 do km 0+719 w ramach rozbudowy drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w zakresie: rozbiórki istniejącego przepustu w km 0+253, budowy mostu w km 0+253 o konstrukcji z prefabrykowanych łupin żelbetowych, przebudowy przepustu drogowego Ø 80 cm w km 0+153, wykonania 1 szt. przejść dla zwierząt Ø 40 cm w km 0+643, wykonania nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz poboczy żwirowych, wykonania zjazdów indywidualnych i publicznych z betonu asfaltowego, wykonania koryt ściekowych wg. KPED, przebudowy i zabezpieczenia kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej, przestawienie przydrożnego krzyża. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 86/5, 84/1, 83/1, 187/1 obręb Bargłówka oraz na działkach powstałych w wyniku podziału nieruchomości tj: 217/1 (z podziału dz. 217 na dz. nr 217/1 i 217/2), 218/1 (z podziału dz. 218 na dz. nr 218/1 i 218/2), 18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr 18/1 i 18/2), 23/1 (z podziału dz. 23 na dz. nr 23/1 i 23/2), 85/3 (z podziału dz. 85 na dz. nr 85/3 i 85/4), 86/7 (z podziału dz. 86/6 na dz. nr 86/7 i 86/8), 27/1 (z podziału dz. 27 na dz. nr 27/1 i 27/2), 31/1 (z podziału dz. 31 na dz. nr 31/1 i 31/2), 159/1 (z podziału dz. 159 na dz. nr 159/1 i 159/2), 49/1 (z podziału dz. 49 na dz. nr 49/1 i 49/2), 51/1 (z podziału dz. 51 na dz. nr 51/1 i 51/2), 89/1 (z podziału dz. 89 na dz. nr 89/1, 89/2 i 89/3), 89/2 (z podziału dz. 89 na dz. nr 89/1, 89/2 i 89/3), 157/2 (z podziału dz. 157 na działki 157/1 i 157/2) (działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej), na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

działka 158 – wykonanie mostu z obrukowaniem dna i skarp rzeki

działki 159, 219 – wykonanie zjazdów

działka 86/1 – wykonanie zjazdu na szerokości placu manewrowego OSP Wólka Karwowska

działka 173 – założenie na kablu telekomunikacyjnym rury osłonowej pod projektowanym zjazdem

działka 163 – wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213B

i na działce 162, obręb Bargłówka gm. Bargłów Kościelny, która w całości z mocy prawa stanie się własnością Powiatu Augustowskiego.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 25.06.2018r. na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 25.06.2018r. do 09.07.2018r.

Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal