Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 339/2018 Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 15 maja 2018 r.

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Brzozówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geod. nr 59/2 o pow. 0,02 ha, dla której Sąd Rejonowy Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015242/2.

 • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka geodezyjna nr 59/2 o pow. 0,02 ha, która położona jest w obrębie ewidencyjnym Brzozówka, gm. Bargłów Kościelny dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00013771/5.
 • Nieruchomość w kształcie prostokąta z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów jako Br-RIVa – 0,02 ha. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Na powyższą działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji celu publicznego. Jednocześnie informuję, że Rada Gminy, nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.), jak też uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 powyższej ustawy.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia zawarcia aktu notarialnego.
 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 727,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia siedem złotych 00/100).
 • Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT, art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
 • Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 • Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 pokój nr 1 (Sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 72,70 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote 70/100) najpóźniej do dnia 18 czerwca 2018 r. na konto bankowe 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
 • Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
 • O ile do przetargu przystępuje jeden z małżonków, przed przystąpieniem do przetargu przedkłada komisji przetargowej oświadczenie współmałżonka na piśmie o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości objętej przetargiem.
 • Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli Nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie.
 • Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
 • Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, ewentualnego okazania granic.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2,
tel. 087 642 40 91 wew. 18 lub 39.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal