Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > Obwieszczenie

AB- II.6740.1.8.2018   Augustów, dnia 12.02.2018r.

 

OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 12.01.2018r. Wójta Gminy Bargłów Kościelny, zmieniony w dniu 22.01.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo – Borzymy w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 4,50÷5,50 m, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, przebudowy istniejących przepustów drogowych, budowy systemu kanalizacji deszczowej polegającego na wykonaniu cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych, wpustów deszczowych, studni rewizyjnych, rurociągu z tworzyw sztucznych z odprowadzeniem do rowu otwartego, wykonania odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci uzbrojenia terenu. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych o nr ewid.: 124, 123, 23, 125, 130,126 obręb Kukowo gm. Bargłów Kościelny oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

 6/4 (z podziału dz. 6/2 na dz. nr 6/4 i 6/5),

7/2 (z podziału dz. 7/1 na dz. nr 7/2 i 7/3),

8/1 (z podziału dz. 8 na dz. nr 8/1 i 8/2),

13/1 (z podziału dz. 13 na dz. nr 13/1, 13/2 i 13/3),

13/2 (z podziału dz. 13 na dz. nr 13/1, 13/2 i 13/3),

14/1 (z podziału dz. 14 na dz. nr 14/1, 14/2 i 14/3),

14/2 (z podziału dz. 14 na dz. nr 14/1, 14/2 i 14/3),

26/1 (z podziału dz. 26 na dz. nr 26/1 i 26/2),

16/1 (z podziału dz. 16 na dz. nr 16/1 i 16/2),

17/1 (z podziału dz. 17 na dz. nr 17/1 i 17/2),

18/1 (z podziału dz. 18 na dz. nr 18/1 i 18/2),

24/1 (z podziału dz. 24 na dz. nr 24/1 i 24/2),

25/1 (z podziału dz. 25 na dz. nr 25/1 i 25/2),

29/1 (z podziału dz. 29 na dz. nr 29/1 i 29/2),

154/1 (z podziału dz. 154 na dz. nr 154/1 i 154/2),

35/8 (z podziału dz. 35/7 na dz. nr 35/8 i 35/9),

35/10 (z podziału dz. 35/6 na dz. nr 35/10 i 35/11),

35/12 (z podziału dz. 35/1 na dz. nr 35/12 i 35/13),

35/14 (z podziału dz. 35/4 na dz. nr 35/14, 35/15 i 35/16),

35/15 (z podziału dz. 35/4 na dz. nr 35/14, 35/15 i 35/16)

36/1 (z podziału dz. 36 na dz. nr 36/1 i 36/2),

107/1 (z podziału dz. 107 na dz. nr 107/1 i 107/2),

110/1 (z podziału dz. 110 na dz. nr 110/1 i 110/2),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

 na działce nr ewid. 129 obręb Kukowo gm. Bargłów Kościelny, do której Inwestor otrzymał zgodę na dysponowanie gruntem.

 Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

  Informuję - stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłosić uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie
w pokoju nr 13 przy ul. 3-Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

 STAROSTA AUGUSTOWSKI

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal