Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Urząd Gminy Bargłów Kościelny: Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 603266-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Informacje dodatkowe:
-
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Bargłów Kościelny, Krajowy numer identyfikacyjny 53404900000, ul. ul. Augustowska  47, 16320   Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 876 424 091, e-mail kasjanowicz@barglow.dt.pl, faks 876 424 562.
Adres strony internetowej (url): http://www.barglow.dt.pl, http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy: -
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
O. 271.11.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi: 1) przebudowę i nadbudowę budynku Stacji Uzdatniania Wody, 2) termomodernizację istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody, 3) budowę studzienek buforowych – obiekty podziemne, 4) budowę fundamentów w celu montażu: - zewnętrznego zbiornika wody czystej o poj. 150 m3, - zewnętrznego agregatu prądotwórczego, 5) rozbudowę istniejącego ciągu technologicznego uzdatniania wody, 6) remont studni ujęcia Sw-1 wraz z budową skarpy i opaski, 7) budowę ogrodzenia dookoła studni ujęcia Sw-1, 8) budowę nawierzchni utwardzonej, wraz z zagospodarowaniem terenu, z niezbędnymi instalacjami i przyłączami zapewniającymi eksploatację budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, 9) budowę elektrowni fotowoltaicznej na dachu budynku, 10) przebudowę 10 sztuk przepompowni kanalizacji sanitarnej w zakresie całkowitej wymiany wyposażenia, uszczelnienia zbiornika, wymiany systemu sterowania. 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowo-techniczna - załącznik nr 8 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45232150-8, 45210000-2, 45310000-3, 45252120-5, 45232100-3, 45311100-1, 44611500-1, 09331200-0, 45261215-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
-
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2362183.86
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Karwowski-Lipa Sp. jawna
Email wykonawcy: karwowski@karwowski-lipa.com.pl
Adres pocztowy: ul. Polna 2a
Kod pocztowy: 19-500
Miejscowość: Gołdap
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2904030
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2904030
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3597750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 1438937.64
IV.8) Informacje dodatkowe:
-
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal