Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dowożenie uczniów z terenu Gminy Bargłów Koscielny do szkół

Ogłoszenie nr 500025264-N-2017 z dnia 07-09-2017 r.

Urząd Gminy Bargłów Kościelny: DOWOŻENIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY DO SZKÓŁ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak
Numer ogłoszenia: 572653-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 


Informacje dodatkowe:
-

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Bargłów Kościelny, Krajowy numer identyfikacyjny 53404900000, ul. ul. Augustowska  47, 16320   Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 876 424 091, e-mail kasjanowicz@barglow.dt.pl, faks 876 424 562.
Adres strony internetowej (url): http://www.barglow.dt.pl, http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy: -
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
-

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOWOŻENIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY DO SZKÓŁ

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

O. 271.8.2017

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny (trasy 1-14) w tym uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do Placówek Oświatowych w Augustowie (trasa 15) wraz z zapewnieniem opieki, w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019. Dowóz uczniów obejmuje przewóz uczniów z miejscowości zamieszkania do szkół i ich odwiezienie do miejscowości zamieszkania oraz zapewnienie im opieki w czasie przewozu. 2. Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach. Do zakresu obowiązków opiekuna należy przejmowanie ze świetlicy szkolnej grupy dzieci, które skończyły lekcje. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i w razie konieczności przeprowadza dzieci na drugą stronę ulicy. Opiekun ma zapewnić bezpieczne przejście z autobusu do budynku szkoły. 3. Szczegółowy plan tras dowozu wraz z ilością kilometrów wyszczególniony został w załączniku do SIWZ. Zakłada się, że łączna ilość kilometrów do przejechania w ciągu dnia na wszystkich trasach wynosi ok. 613 km. Przewidywana ilość dni realizacji usługi w trakcie trwania umowy – 374. 4. Rozkład tras może ulec zmianie np. w zależności od liczby dzieci korzystających z dowozu czy planu zajęć w poszczególnych szkołach. Wykonawca powinien dostosować godziny dowożenia do potrzeb poszczególnych szkół. Szczegóły zostaną ustalone z Dyrektorami Szkół. Oprócz kursów wynikających z harmonogramu Zamawiający może zlecić przywóz dzieci na uroczystości szkolne i okolicznościowe imprezy (np. choinka, itp.) i odwóz do domu. Przejazdy te będą zlecać każdorazowo Dyrektorzy szkół. 5. Wyklucza się kierowcę autobusu jako opiekuna dzieci. Wysiadanie i wsiadanie uczniów musi odbywać się w miejscach bezpiecznych i zgodnych z przepisami ruchu drogowego, a także przy uwzględnieniu istniejących wiat przystankowych. 6. Autobusy szkolne nie mogą pełnić funkcji przewozów publicznych dających możliwość korzystania z komunikacji innym mieszkańcom na podstawie zakupionego biletu. Przewozy nie mogą być wykonywane na zasadach przewozów regularnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60172000-4

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

-

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 856852.97
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Usługi turystyczne ZOOBI-TOUR Sp. j. Zarzeccy
Email wykonawcy: zoobi-tour@atlasnet.pl
Adres pocztowy: ul. Polna 13
Kod pocztowy: 16-320
Miejscowość: Bargłów Kościelny
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 910170.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 910170.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1075238.78
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal