Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we wsi Pruska
WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we wsi Pruska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geod. nr 60/2 o pow. 0,14 ha, dla której Sąd Rejonowy Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015239/8.

 • Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka geodezyjna nr 60/2 o pow. 0,14 ha, która położona jest w obrębie ewidencyjnym Pruska, gm. Bargłów Kościelny dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015239/8.
 • Nieruchomość w kształcie zbliżonym do prostokąta, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.
 • Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, drewnianym, krytym blachą i eternitem, składająca się z trzech lokali o łącznej powierzchni użytkowej 194,19m2.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia zawarcia aktu notarialnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 62 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące i zero groszy).
 • Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT, art. 43 ust. 1 pkt. 10, 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 • Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 06 października 2017 r. o godz. 9:00 pokój nr 1 (Sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 6 200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych i zero groszy) najpóźniej do dnia 02 października 2017 r. na konto bankowe 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli Nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie.
 • Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na rzecz osób, które nie wygrały przetargu przelewem na ich konto - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 • Jeżeli do przetargu przystępuje jeden z małżonków, przed przystąpieniem do przetargu przedkłada komisji przetargowej oświadczenie współmałżonka na piśmie o wyrażeniu zgody na nabycie działki objętej przetargiem.
 • Nabywca pokryje koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, ewentualnego okazania granic nieruchomości.
 • Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2, tel. 087 642 40 91 wew. 18 lub 39.
Wójt Gminy
/-/
Andrzej Kwieciński
komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal