Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Bargłów Kościelny, dnia 13.07.2017 r.

Gmina Bargłów Kościelny

Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

Nr sprawy: O.271.5.2017     

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2017 roku” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie z dyspozycją  art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. 211.942,90 zł brutto (słownie: dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 90/100).

W postępowaniu złożono 1 ofertę o wartości 343.170,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych 00/100).

Po analizie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie ma możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zadania do ceny oferty z najniższą ceną.

W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

Załączniku do strony:

O.271.5.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.pdf


Wójt

/-/

Andrzej Kwieciński


komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal