Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > Informacja z otwarcia ofert

Bargłów Kościelny, dnia 12 lipca 2017 r.

Gmina Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

O.271.5.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) Gmina Bargłów Kościelny z siedzibą przy ul. Augustowskiej 47, 16-320 Bargłów Kościelny informuje, że dnia 12.07.2017 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2017 roku”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 211.942,90 zł brutto. 

Przed upływem terminu składania ofert złożono 1 ofertę:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena (zł)

Termin realizacji dostawy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania

1

Usługi Sprzętowe Paweł Zubrzycki

Lipniak 13

16-402 Suwałki

343.170,00

1 dzień

Wykonawca zaakceptował termin wykonania zamówienia i warunki płatności wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwiecińśki

Załączniki do treści:

O.271.5.2017 Informacja z otwarcia ofert.pdf

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal