Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000

Bargłów Kościelny, dnia 29.05.2017 r.


Gmina Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny
(Oznaczenie zamawiającego)

Nr sprawy: O.271.3.2017

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94”, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wykaz złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp. Nazwa Oferenta

Liczba punktów w kryterium

cena

Liczba punktów w kryterium

okres gwarancji

Łączna punktacja
1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków
60,00 28,57 88,57
2

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET”

ul. Bakałarzewska 86

16-400 Suwałki
41,71 40,00 81,71
3

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

Sp. akcyjna

ul. Przytorowa 24

16-400 Suwałki
36,30 28,57 64,87

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę STRABAG Sp. Z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Załącznik do treści:
SBizhub 28317052913401.pdf


Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwieciński


komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal