Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej


Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

 1. Wójt Gminy Bargłów Kościelny, zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817), zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bargłów Kościelny w 2017 roku.
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
 3. Tryb powołania i zasady działania komisji określa Rozdział 6 Uchwały Nr XI/108/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 września 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
 5. W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 6. Zadaniem komisji konkursowej jest:
  • ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
  • proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego ,
  • proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
 7. Zgłoszenia można składać na załączonym formularzu do 23 stycznia 2017 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny (pok. Nr 5) przy ul. Augustowskiej 47, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert – zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”.

Zastępca Wójta

/-/

Radosław Wawiórko


Załączniki do treści
formularz zgloszeniowy.docx (DOCX, 12.96 KB)
komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal