Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bargłów Kościelny, 27 października 2016 roku

 

WB.6720.1.17.2016

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Bargłów Kościelny

 Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/28/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 marca 2015 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 04 listopada 2016 r. do 05 grudnia 2016 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, w godzinach 730 - 1500. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny www.barglow.dt.pl oraz na BIP.

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny odbędzie się w dniu 09 listopada 2016 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej.

Uwagi należy składać na piśmie kierowanym do Wójta Gminy Bargłów Kościelny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 grudnia 2016 r. (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 2.

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: barglow@barglow.dt.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

 

Wójt Gminy

/-/

Andrzej Kwieciński


Załączniki do treści:
PROGNOZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM.pdf (PDF, 48.43 MB)
• TEKST-UJEDNOLICONY-do-publ-wglądu.pdf (PDF, 2.62 MB)
UCHWAŁA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - PROJEKT.pdf (PDF, 92.25 MB)
ZAŁ2-do-publ-wglądu.pdf (PDF, 46.08 MB)
ZAŁ3-do-publ-wglądu.pdf (PDF, 43.78 MB)
komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal