Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 34315-2016 z dnia 2016-04-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
1. Zamówienie obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 2.1 Roboty ziemne. 2.2 Roboty fundamentowe. 2.3 Wykonanie ścian parteru. 2.4 Strop nad parterem. ...
Termin składania ofert: 2016-04-20

Bargłów Kościelny: Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia.
Numer ogłoszenia: 129362 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34315 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 2.1 Roboty ziemne. 2.2 Roboty fundamentowe. 2.3 Wykonanie ścian parteru. 2.4 Strop nad parterem. 2.5 Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem. 2.6 Wykonanie elewacji. 3. Informacje o terenie budowy: Budynek położony jest w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia, gmina Bargłów Kościelny, działka ewidencyjna nr 702. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: przedmiar robót (zał. nr 8 do SIWZ) oraz dokumentacja projektowa (zał. nr 9 do SIWZ). 5. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 7. Przedstawione w przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta (znaki towarowe, patent czy pochodzenie), należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady uPzp, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień. 8. Przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy do przygotowania wyceny i może nie obejmować wszystkich robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia lub błędnie określać ilości i rodzaje robót do wykonania. Jeżeli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć lub skorygować na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie objęte lub źle określone w przedmiarach robót - Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.40.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowo-Budowlany Antoni Sznel, ul. Kościuszki 29A, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 302990,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 307117,22

  • Oferta z najniższą ceną: 307117,22 / Oferta z najwyższą ceną: 408318,24

  • Waluta: PLN .

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal