Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Gmina Bargłów Kościelny   Bargłów Kościelny, dnia 31.03.2016 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

Nr sprawy: O.271.3.2016.KS

 

 Uczestnicy postępowania

 o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

dotyczy postępowania na realizację zamówienia publicznego pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Bargłów Kościelny przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem.

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytania:

 

Pytanie nr I:

Mam kilka zapytań dotyczących zamówienia O.271.3.2016 na rozbudowę szkoły w Tobyłce, a mianowicie w przedmiarze robót nieuwzględnione zostały:
1. Koszt utylizacji gruzu i nadmiaru ziemi.
2. Koszty wywozu i utylizacji papy.
3. Brak kalkulacji rusztowań i czasu pracy rusztowań.

 

Odpowiedź na pytanie nr I:

Zgodnie z cz. III Opis przedmiotu zamówienia pkt 9, przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy do przygotowania wyceny i mogą nie obejmować wszystkich robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia lub błędnie określać ilości i rodzaje robót do wykonania. Jeżeli istnieją roboty, które Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć lub skorygować na etapie zapoznania się z dokumentacją przetargową, powinien je wliczyć w cenę oferty.

 

Pytanie nr II:

„Mam też pytanie do gwarancji, gdyż zgodnie z nowelizacją, wprowadzoną Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. (DzU 2014 poz. 827) wszelkie obiekty w rozumieniu art. 647 i art. 656 § 1 k.c. powinny zawierać się w pojęciu „nieruchomość”, w związku z czym długość okresu rękojmi (również gwarancji) powinna wynieść maksymalnie 5 lat. W związku z tym udzielnie gwarancji powyżej 5 lat nie powinno mieć wpływu na ocenę oferty”.

 

Odpowiedź na pytanie nr II:

Kwestię gwarancji ramowo regulują przepisy art. 577–581 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). Celem Zamawiającego jest chęć, aby wykonany przedmiot zamówienia utrzymał swą funkcjonalność przez określony czas, co współgra z wymogiem efektywności poniesionych nakładów wynikającym z ustawy o finansach publicznych. Zamawiający nie widzi przeszkód, aby strony umowy mogły ustalić między sobą okres trwania gwarancji dłuższy niż 5 lat, o czym wszyscy Oferenci zostali poinformowani i mają możliwość dokonania wyboru.

 

 

 

 

 Wójt

 

 Andrzej Kwieciński


komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal