Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> OCHRONA ŚRODOWISKA > Ograniczenia żeglugi jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych jeziorach powiatu augustowskiego

Uchwała nr 68/XI/07
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 11 września 2007 r.

w sprawie ograniczenia żeglugi jednostek pływających o napędzie spalinowym
na określonych jeziorach powiatu augustowskiego


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759) i art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170 poz. 1217, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz.493, Nr 88, poz. 587) Rada Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Na obszarze jezior: Rospuda, Sajno, Sajenek, Staw Sajenek, Staw Wojciech, Jeziorki, Dreństwo, Tajno, Kukowo, Kroszewo, Pogorzałka, Reszki, Blizno, Blizienko, Busznica, Kopanica, Tobołowo, Jałowo, Serwy, Głębokie, Pobojne, Szlamy, wprowadza się zakaz pływania jednostkami pływającymi przy użyciu silnika spalinowego w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku z wyłączeniem rodzaju jednostek pływających, o których mowa w § 2.

§ 2. Zakaz pływania na wodach jezior i w okresie wymienionym w § 1 nie dotyczy jednostek pływających przy użyciu silnika spalinowego, przeznaczonych do:
1) ratownictwa wodnego i porządku publicznego,
2) wykonywania prac technicznych oraz utrzymania wód lub urządzeń wodnych,
3) inspekcji lub kontroli wykonywanej przez jednostki organizacyjne należące do administratora wód, administracji żeglugi śródlądowej, organów ochrony środowiska i straży rybackiej,
4) prowadzenia gospodarki rybackiej wyłącznie na użytkowanych jeziorach,
5) przewozów pasażerskich lub wycieczkowych na jeziorze Rospuda, Dreństwo i Serwy,
6) uprawiania żeglarstwa i korzystających z pomocniczego silnika spalinowego wyłącznie w warunkach bezwietrznej pogody i przy prędkości pływania nie większej niż 5 km/godz.

§ 3. W szczególnych przypadkach Starosta, dla umożliwienia organizacji zawodów sportowych, przeprowadzenia treningów, zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z jezior, o których mowa w § 1, może wydać okresowe zezwolenie na korzystanie z jednostek pływających o napędzie spalinowym.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 146/XVIII/04 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających o napędzie spalinowym, na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie powiatu augustowskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Krzyżopolski

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal