Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> GOSPODARKA ODPADAMI > UCHWAŁA w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruc

UCHWAŁA NR ...............

RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właściciela nieruchomości

 

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1593; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 87, poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właściciela nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właściciela domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje, o których  mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym.

2. Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, bądź za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

3. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC, ODT, PDF zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).

4. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej winna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Dokument DOC, ODT, PDF, o którym mowa w ust. 3, zgodny będzie ze schematami opublikowanymi w repozytorium wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 3. Termin składnia deklaracji w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę wysokości opłaty bądź powstanie lub wygaśniecie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 5. 1. Traci moc uchwała Nr XVI/139/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

2. Dotychczas złożone deklaracje zachowują ważność.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2015r.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Gminy Bargłów Kościelny

 

 Jan Romanowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal