Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Gmina Bargłów Kościelny   Bargłów Kościelny, dnia 28.07.2015 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

 

Nr sprawy: O.271.8.2015  

 

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bargłów Kościelny”

 

 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bargłów Kościelny dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryteriami:

1. Ceny – waga 97 %.

2. Termin usuwania uchybień/reklamacji/nienależytego wykonania – waga 3 %.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba uzyskanych punktów w kryterium 1

Liczba uzyskanych punktów w kryterium 2

Łączna liczba uzyskanych punktów

1.

Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o.

ul. Komunalna 3

16-300 Augustów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

93,18

2

95,18

2.

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97

3

100

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 złożona przez firmę MPO Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

 

  

   Wójt

 

 Andrzej Kwieciński 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal