Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA ROKOWANIA

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Bargłów Kościelny

 

- Nieruchomość gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka geodezyjna nr 112 o powierzchni 0,49 ha, która położona jest we wsi Tajno Stare, gm. Bargłów Kościelny, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie prowadzi księgę wieczystą SU1A/00015250/1, stanowiąca własność Gminy Bargłów Kościelny;

- Nieruchomość w kształcie trapezu prostokątnego, położona przy drodze gminnej, sklasyfikowana wg ewidencji gruntów i budynków jako K – Użytki kopalne;

- Na powyższą nieruchomość nie ma sporządzonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bargłów Kościelny.

-Termin zagospodarowania nieruchomości – od dnia zawarcia aktu notarialnego.

- Na zbycie powyższej nieruchomości przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym:

  • Pierwszy przetarg ustny nieograniczony – 08 kwietnia 2015 r;
  • Drugi przetarg ustny nieograniczony – 16 czerwca 2015 r.;

- Cena wywoławcza wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy i zero groszy).

- Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów, roszczeń osób trzecich, nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani zabezpieczeń, w tym bankowych.

- W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2015 r. do godz. 1500 w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania 25.08.2015 r. na sprzedaż nieruchomości Gminy Bargłów Kościelny – działka 112 Tajno Stare”, złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w Sekretariacie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny (pokój nr 5). Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty;
  5. kopię dowodu wpłaty zaliczki;
  6. pisemną informację z nr konta, na które należy zwrócić zaliczkę;
  7. pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.

- Szczegółowych informacji o rokowaniach, możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela Pan Paweł Bućkowski w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pokój nr 2, tel. 87 642 40 91 wew. 18, codziennie w godzinach pracy urzędu.

- Rokowania odbędą się w dniu 25 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny o godz. 1100 pokój
nr 1 (Sala konferencyjna).

- W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 800,00 zł (słownie: osiemset złotych i zero groszy) najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2015 r. na konto bankowe 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny. 

- Wpłacona zaliczka przepada w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy.  

- Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony jako nabywca nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań. 

- Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz opłaty wieczystoksięgowej ponosi nabywca.

- Wójt Gminy Bargłów Kościelny zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Wójt Gminy

 

Bargłów Kościelny

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal