Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Zakup i dostawę destruktu”

Bargłów Kościelny, dnia 23.04.2015 r.

Gmina Bargłów Kościelny                                                  

      ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

Nr sprawy: WZ.271.4.2014   

 

 

 

   Wszyscy uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę destruktu” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie z dyspozycją  art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 9:00, tj. do wyznaczonego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na uwadze wobec braku ofert w przedmiotowym postępowaniu spełniona jest wskazana w art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym Zamawiający winien unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest uzasadnione i konieczne. 

 

 

 

 

Wójt

 

 Andrzej Kwieciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal