Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty emont drogi powiatowej zamiejskiej nr 1212B Barszcze-Dreństwo-Woznawieś od km 0+

 

Gmina Bargłów Kościelny     Bargłów Kościelny, dnia 01.04.2015 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

Nr sprawy: WZ.271.3.2015  

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi powiatowej zamiejskiej nr 1212B Barszcze-Dreństwo-Woznawieś od km 0+000 do km 5+725 dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryteriami: cena oferty brutto – waga 95 % i terminem gwarancji jakości – waga 5%.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium gwarancja jakości

Liczba punktów ogółem

1.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,00

5

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4

19-203 Grajewo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

87,16

5

92,16

3.

P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk

ul. Małyszówka Kolonia 33

16-200 Dąbrowa Białostocka

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

56,29

5

61,29

4.

ABM Progress Sp. z o.o.

ul. Marsa 56B

04-242 Warszawa

Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, oferta podlega odrzuceniu

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę STRABAG Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

 

 Wójt

 Andrzej Kwieciński

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal