Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > P O S T A N O W I E N I E

Bargłów Kościelny, dnia 12 sierpnia 2014 r.

O.6220.5.2014

P O S T A N O W I E N I E

 

 Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusz Łapińskiego prowadzącego firmę BUDOKOP Łapiński Mariusz,

Wójt Gminy Bargłów Kościelny

p o s t a n a w i a m

 

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kopaliny ze złoża Żrobki X gm. Bargłów Kościelny pow. Augustowski woj. Podlaskie.”

2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 1-9 i 11-20 oraz ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) z uwzględnieniem:

· wpływu inwestycji na stan klimatu akustycznego z uwagi na bliskość zabudowy podlegającej ochronie akustycznej, w tym opis proponowanych rozwiązań komunikacyjnych i transportowych wydobytego surowca oraz odniesienie się do kwestii wpływu transportu na otoczenie,

· analizę prawdopodobieństwa powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz możliwości kumulacji z oddziaływaniami związanymi z wydobyciem kruszywa na sąsiednich złożach;

· wpływ inwestycji na stosunki wodne terenu w związku z niewielką odległością złoża od rzeki Słuczki;

· analizę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza, z uwzględnieniem wszystkich źródeł emisji (w tym wydobycie i transport kopaliny);

· opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziaływań planowanej działalności.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 17 czerwca 2014 r. na wniosek Pana Mariusza Łapińskiego prowadzącego firmę ŁAPIŃSKI MARIUSZ BUDOKOP z siedzibą Pruska Wielka 25, 16-300 Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kopaliny ze złoża Żrobki X gm. Bargłów Kościelny pow. Augustowski woj. Podlaskie.”

W związku powyższym pismem znak O.6220.5.2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 09 lipca 2014 r. do tut. Organu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WSTI.4240.62.2014AN z dnia 07 lipca 2014 r., w którym wezwał do uzupełnienia braków w karcie informacyjnej. W związku z powyższym pismem znak O.6220.5.2014 z dnia 10 lipca 2014 r. (doręczonym wnioskodawcy w dniu 11 lipca 2014 r. ) wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków w karcie informacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania wezwania poprzez:

1.  Określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia, zarówno w czasie wydobycia jak i transportu kopaliny, na zabudowania znajdujące się na działce nr 40/2 oraz działce nr 39/2 obręb Żrobki,

2. Opis, ze wskazaniem na załączniku graficznym, planowanych rozwiązań komunikacyjnych i transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich oddziaływania na środowisko akustyczne, zwłaszcza na mieszkańców zabudowy znajdującej się na działce nr 40/2 oraz działce nr 39/2,

3. Określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na rzekę Słuczkę wraz z przedstawieniem środków minimalizujących lub eliminujących ewentualne negatywne oddziaływanie.

We wskazanym terminie do tut. Organu nie wpłynęło stosowne uzupełnienie. W związku z powyższym, zgodnie z informacją podaną w wezwaniu, niniejsze postanowienie zostało wydane w oparciu o posiadany dotychczas materiał dowodowy.

W dniu 30 lipca do tut. Organu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WSTI.4240.62.2014AN z dnia 29 lipca 2014 r., w którym wraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest przeprowadzenie oceny odziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustalił także zakres raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania.

 

W niniejszym rozstrzygnięciu, Wójt Gminy Bargłów Kościelny uwzględnił:

- informacje określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia,

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Suwałkach, 

- szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy, a mianowicie:

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji piasku ze żwirem za złoża Żrobki X. Powierzchnia projektowanego obszaru górniczego Żrobki X wynosi około 2,04 ha i obejmuje część działki o numerze geodezyjnym 40/2 w obrębie ewidencyjnym Żrobki. Powierzchnia złoża Żrobki X wynosi około 1,89 ha. Złoże składa się z jednego pola eksploatacyjnego i całe zostanie objęte eksploatacją. Planowane średnie wydobycie wynosić będzie 5-15 tys. m/rok, max do 20 tys. m/rok. Miąższość złoża wynosi średnio 6,6 m.

Wydobycie kopaliny będzie prowadzone w odległości około 40 m od terenów podlegających ochronie akustycznej (we wschodniej części działki nr 40/2 znajduje się zabudowa mieszkalna o charakterze zagrodowym).

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i może przyczynić się do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Powierzchnia obszaru górniczego Żrobki X jest większa niż 2,0 ha, ponadto eksploatacja tego złoża prowadzona będzie w odległości mniejszej niż 0,5 ha od innych obszarów górniczych ustanowionych dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową, planowane przedsięwzięcie polegające na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Żrobki X, zaliczono do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §3 ust 1 pkt. 40 lit. a tiret 7 i lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych:

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia nie wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną, cieplną i gazową. Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę w zakresie potrzeb socjalno-bytowych i technicznych wynosić będzie 0,10-0,15 m3/dobę.

Złoże kruszywa naturalnego zostało udokumentowane w ściśle określonej przestrzeni, określonym miejscu i tylko tam występuje, może być eksploatowane tylko metoda odkrywkową.

d) emisji i występowania innych uciążliwości, w zakresie ochrony powierzchni ziemi i zapobieganiu zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem i ochrony powietrza atmosferycznego.

W celu ochrony środowiska przyjęto rozwiązanie, iż przedsięwzięcie będzie realizowane przy pomocy tylko niezbędnego sprzętu urabiającego (koparki) nie planuje się budowy żadnych obiektów zakładu górniczego ani żadnych obiektów budowlanych. Ogólne możliwe do zastosowania działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko na etapie realizacji przedsięwzięcia będą następujące:

- ochrona powierzchni ziemi:

Eksploatacja będzie prowadzona zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Prawo Ochrony Środowiska. Sama eksploatacja będzie sprowadzać się do obszaru górniczego i granic eksploatacji z uwzględnieniem pasów ochronnych. Na zakończenie Inwestor dokona rekultywacji zgodnie z decyzją Starosty Augustowskiego.

- zapobieganie zanieczyszczeniom oraz skażeniom wód powierzchniowych i podziemnych:

Przeciwdziałanie grupie zagrożeń wód powierzchniowych i podziemnych na etapie realizacji będzie zależało od odpowiedniej organizacji robót i lokalizacji zaplecza oraz bazy sprzętowej, tak, aby nie stanowiły one zagrożenia, ani wyciekami eksploatacyjnymi, ani wyciekami awaryjnymi. Maszyny pracujące w zakładzie górniczym będą spełniały normy pod względem emisji hałasu i spalin do środowiska. Maszyny te będą serwisowane poza zakładem górniczym, a tankowanie będzie przeprowadzane w ściśle określonym do tego miejscu. Emisja spalin do atmosfery przez maszyny pracujące w obrębie zakładu. W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji na temat środków zapobiegawczych odnośnie zagrożenia dla rzeki Słuczki, która znajduje się około 40m od planowanej inwestycji.

 

- ochrona przed hałasem:

Według dołączonej karty informacyjnej źródłem hałasu będą maszyny i urządzenia pracujące w takcie eksploatacji kopaliny ze złoża oraz samochody ciężarowe odbierające frakcje przesiane lub kopalinę. Poziom eksploatacyjny zostanie założony w dnie wyrobiska eksploatacyjnego. Emitowany hałas będzie dość skutecznie tłumiony przez skarpy wyrobiska i praktycznie nie dotrze do strefy zabudowy (złoże jest od najbliższych zabudowań mieszkalnych ok. 40 m).

- ochrona powietrza atmosferycznego:

Faza realizacji, z punktu widzenia ochrony powietrza, będzie wiązała się z emisją niezorganizowaną spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych. W trakcie realizacji emisja zanieczyszczeń będzie posiadała charakter czasowy i lokalny i będzie zmieniała się w zależności od miejsca i fazy realizacji robót i zniknie wraz z ich zakończeniem. Wyeliminowanie przeróbki w zakładzie górniczym wpłynie na ograniczenie zapylenia.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;

 Rozpatrywane przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Odpady techniczne związane z praca maszyn tj. zużyte oleje, opony, filtry w ilości poniżej 0,1 Mg/rok będą odbierane przez specjalistyczne podmioty trudniące się zbiórka i utylizacja w/w odpadów lub przez producentów.

 2) usytuowanie przedsięwzięcia, ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska, zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno błotnych. W pobliżu ok. 40m od inwestycji znajduje się rzeka Słuczka.

b) obszary wybrzeży:

 Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

 Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

W rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627):

Rozpatrywane przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami obszaru krajobrazu chronionego regulowanego ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Granice najbliżej położonych obszarów Natura 2000 znajdują się w odległości około 10 km od terenu przedsięwzięcia.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz jego pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

 Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w którym gęstość zaludnienia wynosi 12 osób/km2.

i) obszary przylegające do jezior:

 Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) obszary ochrony uzdrowiskowej:

 Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami ochrony uzdrowiskowej.

 3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Powierzchnia objęta eksploatacją wynosi ok. 1,89 ha - powierzchnia złoża piasku ze żwirem Żrobki X. Złoże obejmuje część działki nr 40/2 obręb ewidencyjny Żrobki gm. Bargłów Kościelny. Powierzchnia złoża wynosi ok. 1,89 ha. Całe złoże będzie objęte eksploatacją. Złoże składa się z jednego pola eksploatacyjnego.

Powierzchnia projektowanego obszaru górniczego Żrobki X wynosi ok. 2,04 ha i obejmuje część działki nr 40/2 - obręb ewidencyjny Żrobki gm. Bargłów Kościelny.

Przewidywane maksymalne roczne wydobycie kopaliny do 20 tys. m3, jednak projektowane średnie roczne wydobycie będzie wynosić 5 - 15 tys. m3/rok.

Wody opadowe i roztopowe będą bezpośrednio wnikać w głąb wyrobiska. Odpady socjalno-bytowe a także niewielkie ilości odpadów technicznych (złom, zużyte oleje, opony etc.), jakie mogą powstać na terenie zakładu, będą gromadzone w szczelnych pojemnikach i wywożone przez specjalistyczne firmy.

Na terenie złoża Żrobki X nie będzie stacjonował sprzęt ani samochody transportujące kruszywo. Na obszarze złoża nie będą również magazynowane paliwa, oleje oraz smary niezbędne przy eksploatowaniu tych urządzeń, co minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez produkty ropopochodne. Ewentualne zabiegi związane z naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń odbywać się będzie poza terenem złoża. Źródłami emisji do powietrza będą maszyny używane do wydobycia i załadunku a także pojazdy poruszające się po terenie inwestycji. Nie przewiduje się powstawania pyłu i kurzu w trakcie eksploatacji ponieważ kopalina w stanie naturalnym jest wilgotna.

 Eksploatacja piasku ze żwirem ze złoża Żrobki X będzie prowadzona w układzie jednozmianowym tj. w godz. 7:00 – 15:00. Tylko w wyjątkowych sytuacjach w okresie letnim eksploatacja może być prowadzona w godz. 7:00 – 18:00.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

 Ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia brak jest transgranicznego charakteru oddziaływania.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

 Bezpośrednie oddziaływania mogą mieć charakter lokalny i ograniczą się do terenu i okresu prac związanych eksploatacją przedsięwzięcia.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

 Głównymi oddziaływaniami związanymi z realizacją inwestycji mogą być uciążliwości związane z hałasem i wibracjami, emisją spalin i pyłu. Oddziaływanie wiązać się będzie głównie z pracą maszyn budowlanych. Emitowane zanieczyszczenia będą mieć charakter krótkotrwały, odwracalny i nie wpłyną na tereny przyległe. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia uciążliwości nie będą występować.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Główne oddziaływania związane z fazą realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter odwracalny, będą występować miejscowo, w stosunkowo krótkim czasie w trakcie wykonywania robót.

 

W oparciu o przedłożoną kartę informacyjną nie można jednoznacznie ocenić oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko. Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wynika z faktu, że przedsięwzięcie w fazie eksploatacji będzie źródłem zorganizowanej i niezorganizowanej emisji substancji pyłowo - gazowych do powietrza i emisji hałasu oraz potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. W szczególności istnieje potrzeba określenia wpływu przedsięwzięcia na jakość powietrza, klimatu akustycznego oraz stan środowiska gruntowo - wodnego, a także wskazania sposobów zapobiegania i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom. Należy ponadto uwzględnić kwestię oddziaływań skumulowanych (z innymi kopalniami funkcjonującymi w pobliżu) oraz aspekt oddziaływań związanych z transportem wydobytego kruszywa. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien również zawierać opis elementów przyrodniczych objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Słuczki. Opis ten powinien być adekwatny do aktualnej sytuacji terenowej.

Dokładna analiza parametrów eksploatacyjnych i technologicznych przedsięwzięcia oraz warunków środowiskowych i terenowych pozwoli na określenie skutecznych metod zabezpieczenia środowiska przed negatywnym wpływem przedsięwzięcia. Analiza raportu o oddziaływaniu na środowisko wykaże, czy inwestycja spełniać będzie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

P O U C Z E N I E

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Bargłów Kościelny w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal