Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do szkół na ter
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 214098-2014 z dnia 2014-06-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie posiłków w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Bargłów Kościelny wliczonym w koszty zamówienia, w ilości...
Termin składania ofert: 2014-07-07

Bargłów Kościelny: Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
Numer ogłoszenia: 267840 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 214098 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 87 64 24 092, faks 87 64 24 092.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Bargłów Kościelny..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie posiłków w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Bargłów Kościelny wliczonym w koszty zamówienia, w ilości około 235 gorących posiłków dziennie. Okres realizacji zamówienia: od 15.09.2014 r. do 19.12.2014 r. (przez ok. 68 dni) w dni nauki szkolnej. Szacunkowa dzienna ilość zamawianych posiłków dla poszczególnych szkół wynosi: 1. Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym - około 132 posiłków; 2. Szkoła Podstawowa w Tanie Starym - około 37 posiłków; 3. Szkoła Podstawowa w Kroszewie - około 35 posiłków; 4. Szkoła Podstawowa w Łabętniku - około 31 posiłków. Dostawa posiłków przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w dni nauki w szkole pomiędzy godz. 900 a 1130. Wykonawca uzgodni z Dyrektorami w/w szkół dokładną godzinę dostawy posiłków. Kaloryczność posiłków zgodna z normami Instytutu Żywności i Żywienia. Zamawiający zamawia: 1. Przygotowywanie i dowóz gorącego posiłku dla dzieci uczących się w formie II dania własnym transportem i we własnych termosach gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury posiłków w sposób zgodny z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Do gorących posiłków dla wszystkich dzieci w szkołach w: Tajnie Starym, Kroszewie i Łabętniku, należy dostarczać naczynia ( w tym kubeczki) i sztućce jednorazowe. 2. W tygodniu (5 dni roboczych): -3 dania mięsne (100g porcja po przygotowaniu), stosując naprzemiennie trzy różne techniki kulinarne, -1 danie jarskie (200g dania + 50g dodatek), typu naleśniki ze śmietaną, kopytka z sosem mięsno - jarzynowym, pierogi z zasmażką), -1 danie rybne (100g porcja po przygotowaniu), typu ryba w kawałku, kotlet rybny, -dodatek skrobiowy (150g porcja po przygotowaniu), naprzemiennie: ziemniaki, ryż, makaron, -dodatek owocowo-warzywny (100g porcja po przygotowaniu), naprzemiennie gotowany i surowy, -napój owocowy (200ml), -owoc. W każdym daniu musi wystąpić dodatek owocowo-warzywny oraz napój owocowy. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków dobrej jakości o rzetelnej wadze, odpowiednim poziomie energetycznym i odżywczym. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów i urozmaicone. W przeciągu 10 dni roboczych (2 tygodni) dania nie mogą się powtarzać. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z produktów własnych. Posiłki powinny uwzględniać obecność pełnowartościowego białka (mięso, jaja, ryby) z dodatkiem warzyw i owoców. Lokal w którym będą przygotowywane posiłki powinien spełniać normy techniczne i posiadać odpowiednie wyposażenie umożliwiające należytą realizację przedmiotu zamówienia. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych oraz przestrzegał norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki winny być przewożone pojazdem przystosowanym do przewozu posiłków, dopuszczonym przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca przygotowywał będzie posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zastrzega się możliwość do przeprowadzenia kontroli prawidłowości przygotowania posiłku. Zamawiający zastrzega zmianę okresu przygotowywania gorących posiłków oraz zmniejszenia (do 20%) lub zwiększenia (do 10 %) ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb związanych ze zmianą ilości osób objętych dożywianiem. Z racji zmniejszenia liczby wydawanych posiłków Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.32.10.00-6, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NEPTUN Beata Szałach, ul. Solna 5 lok. 15, 20-021 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65638,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 56179,80

  • Oferta z najniższą ceną: 56179,80 / Oferta z najwyższą ceną: 67923,60

  • Waluta: PLN.
komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal