Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny dn. 05.06.2014r.

 

 

Ogłoszenie o  konsultacjach  społecznych

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 310/2014 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 05.06.2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”, Wójt Gminy Bargłów Kościelny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące w/w projektu uchwały.

Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism określa się na: od dnia 06 czerwca 2014 do dnia 20 czerwca 2014 r. włącznie.

Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu programu współpracy.

Informacja o wynikach konsultacji będzie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zakończeniu na okres 14 dni na stronie internetowej urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń UG Bargłów Kościelny.

 Zaproszenie na konsultacje społeczne jak i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej UG Bargłów Kościelny www.barglow.dt.pl

 

Zastępca Wójta

Radosław Wawiórko

ZARZĄDZENIE NR 310/2014

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 05 czerwca 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy

Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2015

Na podstawie art 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r.wsprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism o których mowa w § 3 określa się na: od 06 czerwca 2014 r. do dnia 20 czerwca 2014 r. włącznie.

§ 3. Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu programu współpracy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Wójt

 Andrzej Kwieciński

 

Uchwała Nr XXIV/…./2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia ………………….…  2014 r.

w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536, Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 149, poz. 887, Nr 232 poz. 1378, z 2014r. poz. 223) uchwala się, co następuje:

 

 2.  Uchwala się „Program współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”, tanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Bargłów Kościelny

 

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
 W 2015 R.

WPROWADZENIE

1. Program Współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, zwany dalej programem, stanowi element polityki społeczno-finansowej gminy.

2. Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami.

3. Współpraca Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pożytku publicznego odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

4. Celem programu jest wykorzystanie i rozwój aktywności społecznej poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi.

5. Celami szczegółowymi niniejszego programu jest:

- włączenie organizacji w proces świadczenia usług w sferze publicznej;

- wykorzystanie potencjału i aktywności organizacji w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny.

6. Cele te realizowane będą w szczególności przez:
1) określenie kierunków realizacji zadań publicznych;
2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych;
3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych;
4) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu;
5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy wolontariuszy;
6) zabezpieczenie w budżecie Gminy Bargłów Kościelny środków finansowych umożliwiających wykonywanie wyżej wymienionych zadań;
7) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących z różnych źródeł zewnętrznych.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ze strony Gminy Bargłów Kościelny program realizują:

a) Rada Gminy Bargłów Kościelny poprzez określenie założeń polityki społecznej
i finansowej;

b) Wójt Gminy poprzez realizacje założeń polityki Rady Gminy, przyznawanie dotacji celowych i inne formy pomocy;

c) Sekretarz Gminy Bargłów Kościelny poprzez utrzymywanie bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem organizacji pozarządowych, opiniowanie wniosków pochodzących od tych organizacji, doradztwo w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, dostarczenie informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródła finansowania zadań, konsultacje przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie realizacji zadań ze źródeł ponad lokalnych;

d) Referaty Urzędu Gminy Bargłów Kościelny poprzez bieżącą współpracę z organizacjami pozarządowymi.

2. Ze strony organizacji pozarządowych przy realizacji programu współpracują organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego z terenu Gminy Bargłów Kościelny, lub których działania dotyczą mieszkańców gminy i obejmują obszar Gminy Bargłów Kościelny.

ZASADY i FORMY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi wynika z woli partnerów i opiera się na przyjętych wspólnych zasadach:

- pomocniczości, która oznacza, że Wójt Gminy zleca realizacje zadań publicznych, a organizacje pozarządowe zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniające oczekiwania odbiorców;

- suwerenności stron, która oznacza, że partnerzy mają prawo, w ramach zawartych umów, do samodzielnego wyboru sposobu, metod, czasu i miejsca realizacji zadań oraz osób je realizujących, a także przyjmują na siebie odpowiedzialność za osiągnięcie zaplanowanych efektów;

- partnerstwa, co oznacza, że partnerzy dążą do kompromisu, uwzględniają zgłoszone uwagi, wyjaśniają rozbieżności, wysłuchują siebie nawzajem, wymieniają poglądy, konsultują pomysły, wymieniają informacje, aktywnie uczestniczą we współpracy;

- efektywności, która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania zadań publicznych osiąganie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów;

- uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza w szczególności, ze partnerzy są rzetelni i uczciwi, działania i procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy żądań publicznych maja jednakowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje i inne rodzaje wsparcia ze strony Gminy Bargłów Kościelny.

2. Współpraca między Gminą Bargłów Kościelny a organizacjami pozarządowymi o charakterze wsparcia finansowego może być prowadzona w szczególności przez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w formie:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
b) wspierania takich zadań, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Środki finansowe na realizację zadań publicznych mogą być przyznawane:
a) w drodze konkursów ofert o dotacje, ogłaszanych i rozstrzyganych przez Wójta Gminy;

b) w drodze pozakonkursowej na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie;
c) zakupu potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
d) na zasadach i w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

4. Współpraca między gminą a organizacjami pozarządowymi może przybierać również formy pozafinansowe w tym:

a) podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny;

b) współpraca przy opracowywaniu i realizacji programów działania na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny;
c) organizowanie otwartych spotkań z organizacjami pozarządowymi;
d) koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;
e) wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację projektów i zadań;
f) promocja najskuteczniejszych i efektywnych działań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny;

g) wspólne realizacje działań promujących Gminę Bargłów Kościelny;

h) inne działania wpływające na rozwój i podnoszenie jakości życia społecznego mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny.

i) określone w art.5 ust. 2 pkt. 2-7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

PRIORYTETOWE ZADANIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. W sferze dotyczącej oświaty i kultury podejmowane będą działania w zakresie:
a) podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – organizacja konkursów, koncertów, wystaw i imprez nawiązujących do tradycji narodowej;
b) wspierania i promocji twórczości oraz lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych;
c) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

d) upowszechnianie książki i czytelnictwa, promowanie kultury słowa;

e) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań.

2. W sferze kultury fizycznej i sportu podejmowane będą działania z zakresu:
a) organizowania zajęć sportowych dzieci i młodzieży;
b) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;
c) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;

d) wspieranie organizacji zawodów dzieci i młodzieży w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;

e) udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;

f) wspieranie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych między innymi organizowanie spartakiad dzieci niepełnosprawnych, szkoleń i zawodów oraz sportowych imprez integracyjnych;

g) wspieranie współpracy międzynarodowej klubów sportowych;

h) organizacja obozów letnich i zimowych, zawodów, turniejów, wyjazdów szkoleniowych oraz udział w turniejach, zawodach oraz szkoleniach na terenie gminy i poza nią;

i) promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo, klubów i stowarzyszeń oraz organizacji sportowych poprzez przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień.

3. W sferze rozpowszechniania turystyki poprzez:

a) wspieranie organizacji imprez z zakresu turystyki aktywnej, i specjalistycznej (regat, rajdów pieszych i rowerowych, spływów kajakowych) oraz innych imprez promujących turystyczne walory regionu;

b) wspieranie działań z zakresu turystyki wodnej i ratownictwa;

c) wspieranie działań promujących turystykę w Gminie Bargłów Kościelny, w tym wspomaganie działalności punktów informacji turystycznej;

d) wspieranie rozwoju turystyki w Gminie Bargłów Kościelny poprzez wykorzystanie dostępnych form i narzędzi rozwoju.

4. W sferze dotyczącej zdrowia i polityki społecznej podejmowane będą następujące działania:
a) wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności poprzez organizacje paczek żywnościowych, artykułów szkolnych oraz środków czystości;

b) promocja i ochrona zdrowia poprzez organizowanie badań okresowych;

c) wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;

d) wspieranie wielokierunkowych form walki ze skutkami schorzeń fizycznych i psychicznych;

e) wspieranie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych;

f) działalność edukacyjna w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy;

g) organizowanie spotkań i treningów dotyczących przeciwdziałania agresji.

5. W zakresie realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącego załącznik do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 2015 rok poprzez:

a) realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w szczególności związanych z uzależnieniami;
b) wspieranie działań świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;

c) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do pozalekcyjnych zajęć sportowych i programów edukacyjno-profilaktycznych promujących zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu;

d) przeciwdziałanie alkoholizmowi;

e) zapewnienie dostępności i zwiększanie skuteczności programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz procedur interwencyjno-korekcyjnych wobec osób nadużywających alkoholu;

f) zapewnienie dostępności i zwiększanie skuteczności programów interwencji społeczno-prawnych i pomocy psychologicznej służącej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

g) wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne organizacje, ukierunkowanych na zapobieganie lub zmniejszanie szkód związanych z alkoholem oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych;

h) organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego z elementami profilaktyczno-socjoterapeutycznymi w formie półkolonii i obozów.

 

6. W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego załącznik do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 2015 rok poprzez:

a) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:

- współudział w finansowaniu działań terapeutycznych w placówkach odwykowych, w ramach którego można dofinansować program terapeutyczny;

b) udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej polegającej na:

-prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz  szkoleniowej  w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących narkomanii, w  szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz innych form realizowanych w ramach programów opiekuńczo -  wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez m.in.:

 - organizowanie spotkań ze specjalistami ds. narkomanii - szkolenia, warsztaty,

 - organizowanie przedstawień profilaktycznych w szkołach,

 - udział uczniów w przedstawieniach teatrów profilaktycznych,

 - promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe w szkołach,

 - organizowanie czasu wolnego, pozalekcyjnego - kółka zainteresowań realizujące program profilaktyki,

 - działania profilaktyczne prowadzone przez szkoły: spotkania specjalistów z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, wyjazdy na imprezy, organizowanie konkursów plastycznych i literackich o tematyce antynarkotykowej,

 - diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, gdzie wystąpiłby problem narkomanii;

  c)Wspomagania działań instytucji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów (fizycznych i prawnych), służących rozwiązywaniu problemów związanych z narkomanią w ramach programów realizowanych przy udziale gminy.

  d)Udzielania pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie pracy socjalnej i kontraktu socjalnego obejmującego m.in.:

 - dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego programu terapeutycznego w zakresie uzależnień od narkotyków,

 - podejmowanie działań informacyjnych wśród rodziców.

 

ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Środki finansowe na realizację programu planuje się na dzień przyjęcia programu w wysokości  10 000 zł z budżetu Gminy Bargłów Kościelny.

2. W ciągu roku budżetowego środki finansowe na realizację zadań publicznych mogą ulec zmianie w zależności od możliwości budżetowych Gminy oraz zgłaszanych przez organizacje pozarządowe inicjatyw społecznych i uznania ich celowości.

OPIS i SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Program realizowany będzie w 2015 r.

2. Realizacja programu odbywać się będzie w szczególności poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert.

3. Otwarcie Konkursu ofert ogłasza Wójt Gminy.

4. Wójt Gminy powoła Komisję Konkursową po upływie terminu składania ofert, wyznaczając przewodniczącego Komisji.

5. W skład Komisji wchodzić będzie nie więcej niż 6 osób, w tym nie więcej niż 2 reprezentujące organizacje.

6. Każda działająca na terenie Gminy Bargłów Kościelny i poza nią organizacja pozarządowa może zgłaszać do prac w komisji jednego przedstawiciela.

7. Wójt Gminy tworzy listę zgłoszonych przedstawicieli i spośród nich powołuje osoby uczestniczące w pracach komisji, przy czym nie może to być przedstawiciel organizacji, która złożyła ofertę w konkursie.

8. Wójt Gminy może powołać jedną komisje do organizacji wszystkich konkursów lub do każdego konkursu powoływać nową komisje.

9. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

10. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

11. Ocena ofert dokonywana będzie w następujący sposób:

a)każdy członek komisji dokonuje oceny złożonych ofert przyznając odpowiednia ilość punktów każdemu z kryterium, suma tych punktów jest cząstkową oceną oferty;

b) po zliczeniu wszystkich punktów cząstkowych tworzy się listę ofert proponowanych do dofinansowania według kolejności uzyskanych punktów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może proponować zmianę kolejności ofert na liście.

c) Listę ofert proponowanych do dofinansowania Komisja przekazuje do zatwierdzenia Wójt Gminy.

12. Ocena realizacji programu zostanie dokonana po zakończeniu roku jego obowiązywania przez Wójta Gminy. Organizacja pozarządowa i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą do dnia 31 stycznia następnego roku zgłosić pisemne swoje uwagi odnośnie realizacji programu.

13. Projekt programu tworzony jest przez Wójta Gminy, omawiany jest na komisji Rady Gminy oraz konsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w drodze pisemnej poprzez przedstawienie uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu współpracy. 

14. Sprawozdanie z realizacji programu Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy Bargłów Kościelny w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal