Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dostawa żużlu na remont dróg gminnych

 

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 Zamieszczanie obowiązkowe  

¤ Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia Publicznego     Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  

Zawarcia umowy ramowej  

 

Czy zamówienie było przedmiotem zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak  Numer ogłoszenia w BZP: 7687 – 2008 z dnia 10.01.2008 Nie  

 

SEKCJA I: zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i osoby  upoważnione do kontaktów

Nazwa: Gmina Bargłów kościelny

 

Adres pocztowy:

 

Miejscowość:

Bargłów Kościelny

Kod pocztowy: 

16-320

Województwo:

Podlaskie

Tel.:

Fax:

 

I.2) Rodzaj zamawiającego

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

 Administracja samorządowa

 Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub 

 trybunał

 Uczelnia publiczna

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić):  

 

 

 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  Dostawy  Usługi 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa żużlu na remont dróg gminnych

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

60.10.00.00 - 9

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

...-

...-

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia bez VAT obejmująca wszystkie zamówienia i części.

 

Wartość: 110000,00 Waluta: PLN

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

 

 

 

Przetarg nieograniczony 

 Negocjacje bez ogłoszenia   

 

 

 

Przetarg ograniczony 

 Zamówienie z wolnej ręki  

 

 Negocjacje z ogłoszeniem 

Zapytanie o cenę  

 

 Dialog konkurencyjny  

Licytacja elektroniczna  

 

 

 
 

IV.2 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak  wskazać projekt/program nie 

 

 

 

 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):  Nazwa (jeżeli dotyczy):  ______________________________________________

V.1) Data udzielenia zamówienia:  10.02.2008 r (dd/mm/rrrr)

V.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: Usługi Transportowo – Sprzętowo – Remontowe Tomasz Klekotko

 

Adres pocztowy Długie 3 19-314 Kalinowo

 

Miejscowość:

 

Długie 3

Kod pocztowy:

19-314

Kraj/województwo: Polska/ Warmońsko - Mazurskie

E-mail:

--------------------------------

Tel.: 087 629361219

Adres internetowy (URL):------

Fax: 087629361219

 

V.4) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 

Cena wybranej oferty 1.­­­­­­

 

Oferta z najniższą ceną / Oferta z najwyższą ceną ---------------------

Waluta: PLN 110000,00

 

 

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

 

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal