Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTABIN

 

Sztabin, dnia 30 październik 2013 r.

 

OAG. 6220.6.2013.OZ

 

 

 

OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY SZTABIN

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 49 i 10 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 października 2013 r. Wójt Gminy Sztabin wydał postanowienie znak: OAG. 6220.6.2013.OZ, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udrożnieniu rzeki Netty od miejscowości Dębowo do miejscowości Białobrzegi,  planowanego do realizacji przez Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz że został zebrany pełny materiał dowodowy w w/w sprawie.

 

Z całością zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie zapoznać się można w siedzibie Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53 16-310 Sztabin,  pok. Nr 20, w godz.7°°-15°° .

Zgodnie z art.49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. przedsięwzięcia strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od dnia upływu w/w terminu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym  podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr  130, poz. 1450, z późn. zm.). Po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

  Tadeusz Drągiewicz – Wójt Gminy

 

Sprawę prowadzi:

Janusz Lotkowski

tel. 87 6439761

Janusz.Lotkowski@sztabin.ug.gov.pl

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal