Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Łabętnik Zakup i dostawa publikacji, pomocy dydaktycznych, sprzętu i parawanu teatralnego w r
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 195483-2013 z dnia 2013-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łabętnik
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa publikacji, pomocy dydaktycznych, sprzętu i parawanu teatralnego na potrzeby projektu pn. Edukacja na miarę możliwości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...
Termin składania ofert: 2013-10-03

Łabętnik: Zakup i dostawa publikacji, pomocy dydaktycznych, sprzętu i parawanu teatralnego w ramach projektu Edukacja na miarę możliwości
Numer ogłoszenia: 432602 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195483 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Łabętniku, Łabętnik 10, 16-320 Łabętnik, woj. podlaskie, tel. 87 64 24 029, faks 87 64 24 029.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa publikacji, pomocy dydaktycznych, sprzętu i parawanu teatralnego w ramach projektu Edukacja na miarę możliwości.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa publikacji, pomocy dydaktycznych, sprzętu i parawanu teatralnego na potrzeby projektu pn. Edukacja na miarę możliwości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części: Część 1 - zakup i dostawa publikacji, Część 2 - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych Część 3 - zakup i dostawa sprzętu, Część 4 - zakup i dostawa parawanu teatralnego. Zamawiający informuje że na każdy z wydzielonych pakietów pomocy Wykonawca będzie zobowiązany wystawić odrębne faktury (zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego wynikającymi ze szczegółowego budżetu projektu Edukacja na miarę możliwości). 4. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 4.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 5. Dostarczony asortyment powinien być fabrycznie nowy, wykonany w ramach bezpiecznych technologii i pochodzić z bieżącej produkcji. Winien posiadać deklarację zgodności CE i spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w szkole. 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 12 miesięcznej gwarancji jakości na cały dostarczany asortyment (za wyjątkiem produktów, dla których wymagany jest dłuższy termin gwarancji, określony w opisie przedmiotu zamówienia). 7. Wykonawca zapewnia dostawę do siedziby Zamawiającego, dokonanie rozładunku i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego pomocy wymienionych w SIWZ. Przekazanie dostarczonych pomocy odbywać się będzie protokolarnie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 39.16.20.00-5, 48.90.00.00-6, 22.12.00.00-7, 22.11.00.00-4, 30.21.31.00-6, 32.34.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: zakup i dostawa publikacji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo zaopatrzenia szkół CEZAS sp. z o.o., Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4844,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4835,34

 • Oferta z najniższą ceną: 4835,34 / Oferta z najwyższą ceną: 5126,99

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. P. O. W. 25, 90-248 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16513,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18392,00

 • Oferta z najniższą ceną: 18392,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28970,21

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: zakup i dostawa sprzętu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OPTINEX Zbigniew Walicki, ul. Jonkajtysa 4, 16-320 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11538,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12941,78

 • Oferta z najniższą ceną: 12941,78 / Oferta z najwyższą ceną: 12941,78

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: zakup i dostawa parawanu teatralnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P. P. H. U. Edu-Max Sławomir Złoch, Bącka Huta 17 C, 83-334 Miechucino, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1056,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2475,00

 • Waluta: PLN.
komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal