Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY W ŁABĘTNIKU
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 237438-2013 z dnia 2013-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łabętnik
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem Docieplenia budynku szkoły w Łabętniku. Przedmiot zamówienia obejmuje:roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ocieplenie ścian budynku od zewnątrz styropianem wraz z fakturą...
Termin składania ofert: 2013-07-05

Łabętnik: DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY W ŁABĘTNIKU

Numer ogłoszenia: 282648 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 237438 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Łabętniku, Łabętnik 10, 16-320 Łabętnik, woj. podlaskie, tel. 87 64 24 029, faks 87 64 24 029.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY W ŁABĘTNIKU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem Docieplenia budynku szkoły w Łabętniku. Przedmiot zamówienia obejmuje :roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ocieplenie ścian budynku od zewnątrz styropianem wraz z fakturą elewacyjną, obłożenie schodów zewnętrznych płytkami antypoślizgowymi GRES. Informacje o terenie budowy: budynek położony jest w miejscowości Łabędnik gmina Bargłów Kościelny. Na terenie posesji i bezpośrednio do budynku doprowadzona jest energia elektryczna o napięciu 400 V. Woda pobierana jest z wiejskiego wodociągu. Na potrzeby zaplecza Wykonawcy Zamawiający udostępni na czas prowadzenia robót pomieszczenie magazynowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: przedmiar robót (zał. nr 5 do SIWZ, ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 6 do SIWZ) oraz szczegółowa specyfikacja techniczna (zał. nr 7 do SIWZ). Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowo-Budowlany Antoni Masłowski, ul. Storczykowa 35a, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 143442,22

  • Oferta z najniższą ceną: 143442,22 / Oferta z najwyższą ceną: 199778,64

  • Waluta: PLN.
 - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 237438 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Łabętniku, Łabętnik 10, 16-320 Łabętnik, woj. podlaskie, tel. 87 64 24 029, faks 87 64 24 029.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY W ŁABĘTNIKU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem Docieplenia budynku szkoły w Łabętniku. Przedmiot zamówienia obejmuje :roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ocieplenie ścian budynku od zewnątrz styropianem wraz z fakturą elewacyjną, obłożenie schodów zewnętrznych płytkami antypoślizgowymi GRES. Informacje o terenie budowy: budynek położony jest w miejscowości Łabędnik gmina Bargłów Kościelny. Na terenie posesji i bezpośrednio do budynku doprowadzona jest energia elektryczna o napięciu 400 V. Woda pobierana jest z wiejskiego wodociągu. Na potrzeby zaplecza Wykonawcy Zamawiający udostępni na czas prowadzenia robót pomieszczenie magazynowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: przedmiar robót (zał. nr 5 do SIWZ, ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 6 do SIWZ) oraz szczegółowa specyfikacja techniczna (zał. nr 7 do SIWZ). Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowo-Budowlany Antoni Masłowski, ul. Storczykowa 35a, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 143442,22

  • Oferta z najniższą ceną: 143442,22 / Oferta z najwyższą ceną: 199778,64

  • Waluta: PLN.
komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal