Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I TREŚCI SIWZ - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Bargłów Kościelny, dnia 23.05.2013 r.

Urząd Gminy Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny 

 

 

 

Nr sprawy: WZ. 271.3.2013 

 

 

 

 

 Wszyscy uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I TREŚCI SIWZ - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Bargłów Kościelny informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bargłów Kościelny”

opublikowanym w BZP pod nr 194676-2013 dnia 20.05.2013 r. dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w sposób następujący:

 

1. W ogłoszeniu jest: 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy”

 

W ogłoszeniu powinno być:

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi”

 

W związku z wprowadzoną zmianą na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

 

2. W ogłoszeniu jest: 

„IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 5”

 

W ogłoszeniu powinno być:

„IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 5”

 

3. Ponadto, w związku z powyższymi zmianami, Zamawiający wprowadza w SIWZ następujące zmiany:

 

3.1  W rozdziale XI pkt. 1 SIWZ:

Było:

„ 1. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 5.  Termin składania ofert: do 29 maja 2013 r. do godz. 10.00”


Powinno być:

„ 1. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 5.  Termin składania ofert: do 03 czerwca 2013 r. do godz. 10.00”


3.2 W rozdziale XI pkt. 2 SIWZ:

Było:
„1.
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 1. Termin otwarcia ofert: 29 maja 2013 r. godz. 10.15”


Powinno być:

„1. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 1. Termin otwarcia ofert: 03 czerwca 2013 r. godz. 10.15”

 

3.3 W rozdziale X pkt. 16 SIWZ:

Było:

„16. Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych opakowaniach, zewnętrznych  i wewnętrznych, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym. Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć:

Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym

ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bargłów Kościelny”

 

Z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem: 29.05.2013 r.”

 

Powinno być:

„16. Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych opakowaniach, zewnętrznych i wewnętrznych, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym. Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć:

Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym

ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bargłów Kościelny”

 

Z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem: 03.06.2013 r.”

 

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Oferentów.

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

 

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

 

 

 

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal