Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI >
Dostawa żużlu na remont dróg gminnych

 

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.uzp.gov.pl

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

X Zamieszczanie obowiązkowe 

¤ Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego  Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

Zawarcia umowy ramowej  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa I adres

Nazwa: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

Adres pocztowy: BARGŁÓW KOŚCIELNY ul. Augustowska 47

Miejscowość:

BARGŁÓW KOŚCIELNY

Kod pocztowy:

16-320

Województwo:

PODLASKIE

Tel:

0876424011

Fax:

0876424562

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www,barglow.dt.pl

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

 

 

I.2) Rodzaj zamawiającego

Pole tekstowe: 0 Administracja rządowa centralna
0 Administracja rządowa terenowa
1 Administracja samorządowa 
0 Podmiot prawa publicznego
0 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
	0 Uczelnia Publiczna
0 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
0 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
0 Inny (proszę określić):

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa żużlu na remont dróg gminnych                

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane 

Przysługuje odwołanie 

Nie przysługuje odwołanie 

Dostawy 

Usługi 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia

Dostawa żużlu na remont dróg gminnych 5000 m3
 
                 

                   

                    

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

60.10.00.00 - 9

 

Dodatkowe przedmioty

...-

...-

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej tak  ilość części …………..* nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  tak  nie

 

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

Okres w miesiącach: 10 lub  dniach: 300

lub 

data rozpoczęcia 10.02.2008  (dd/mm/rrrr) lub zakończenia 31.12.2008 (dd/mm/rrrr)

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

                   

                   

 

* W celu podania szczegółów dotyczących poszczególnych części można wypełnić załącznik I.

 

 

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy)oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. Spełniają następującer warunki:a )od co najmniej 3 lat prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b) są upoważnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, d) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, e) Dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikamiadolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawieart 24 ustawy. Prawo Zamówień Publicznych                  

                   

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający). 2. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie. zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.          

                   

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

 Przetarg nieograniczony   Przetarg ograniczony 

 Negocjacje z ogłoszeniem  Dialog konkurencyjny  

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców  

 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena  

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie 

Kryteria

1. CENA

2.       

3.       

4.        

5.       

Znaczenie

  

   

  

  

  

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna 

 tak  adres strony, na której będzie prowadzona nie

 

 

 

 

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.barglow.hg.pl                

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.barglow.hg.pl/siwz_żużel.rar

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy):

                   

                  

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

                    

                  

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 31.01.2008r (dd/mm/rrrr)  Godzina:  9:00 

Miejsce: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47 pokój nr 3

                  

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do : 24.02.2008 r (dd/mm/rrrr)

lub

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)

                  

                 

 

 

WÓJT GMINY

ANDRZEJ KWIECIŃSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal