Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > Komunikat Komisarza Wzborcyego w Suwakach

KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

o organizacji pracy Komisarza Wyborczego w Suwałkach w zakresie przyjmowania

zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających

do Rady Gminy Bargłów Kościelny w okręgu wyborczym Nr 5 zarządzonych

na dzień 16 czerwca 2013 r.

Komisarz Wyborczy w Suwałkach informuje, iż stosownie do art. 64j ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych od następujących podmiotów:

1. Komitetów wyborczych partii politycznych,

2. Koalicyjnych komitetów wyborczych,

3. Komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych,

4. Komitetów wyborczych wyborców.

Informuję, iż w wyborach do rad w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców pełnomocnikiem wyborczym, który jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym komitetu ( art. 64f ust. 10 Ordynacji wyborczej do rad), zgodnie z art. 82a nie może być osoba, która jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Poseł, senator, radny,

i) Poseł do Parlamentu Europejskiego,

4) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik. kurator sądowy, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,

5) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, W którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,

6) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,

7) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,

8) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby

Więziennej,

9) osoba pełniąca czynna służbę wojskową.


Zawiadomienia są przyjmowane w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 15, w pokoju Nr 201 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 815 do 1615 - najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2013 r.*

* zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw: " Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. "

ZGŁOSZENIA DOKONUJE PEŁNOMOCNIK WYBORCZY KOMITETU LUB OSOBA UPOWAŻNIONA.

W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do Komisarza Wyborczego w Suwałkach.

Informacje oraz wzory dokumentów dotyczących: utworzenia komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów na radnego oraz zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych dostępne są na stronie internetowej Delegatury suwalki.pkw.gov.pl - Aktualności - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bargłów Kościelny Okręg Nr 5 - Akty prawne oraz dokumenty do pobrania pod linkiem: wzory dokumentów dotyczące wyborów w trakcie kadencji do organów samorządu terytorialnego - wzory dokumentów dotyczące utworzenia komitetu wyborczego.

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal