Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie G

Gmina Bargłów Kościelny  Bargłów Kościelny dnia 25.04.2013 r.

Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny 

 (Oznaczenie Zamawiającego)

 

Nr sprawy:  WZP.271.2.2013   

 (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: Dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2013 roku

 (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie oceny ważnych ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonej w oparciu o kryterium określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny, Zamawiający wybrał ofertę nr 5 Wykonawcy Bogmar Roboty Ziemne, Transport i Handel Bogusław Martynko z siedzibą w: ul. B. Chrobrego 34, 16-400 Suwałki, jako najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych  w postępowaniu przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę zgodną   z wymogami SIWZ. Oferta Wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie punktowej – 100 pkt.

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert złożonych przez:

1. Transport Ciężarowy Edmund Waszkiewicz Wołownia 22 A, 16-404 Jeleniewo96,46 pkt.

2. USŁUGI Transportowo-Sprzętowo-Remontowe TOMASZ KLEKOTKO Długie 3, 19-314 Kalinowo85,91 pkt.

3. STAR-KRUSZ Sp. z o.o. ul. Polna 8, 16-300 Augustów64,68 pkt.

4. AKADU Paweł Dubowski ul. Mieszka 1 10/47, 15-054 Białystok - 70,49 pkt.

5. BOGMAR Roboty Ziemne, Transport i Handel Bogusław Martynko z siedzibą w: ul. B. Chrobrego 34, 16-400 Suwałki – 100 pkt.

 

 

 

  

   Wójt

 

 Andrzej Kwieciński 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal