Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny ogłasza

rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny

 

Nieruchomość zabudowana, działka nr 114/2 o powierzchni 0,1320 ha, KW Nr 13245 po byłej remizie straży pożarnej położonej we wsi Popowo.

Cena wywoławcza – 20.000,00 zł

Zaliczkę pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100), należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym: Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym nr 30 9334 0001 0000 0000 0215 0003 w terminie do dnia 08 października 2012 r. (liczy się data wpływu na rachunek bankowy)

 

I przetarg ma zbycie tej nieruchomości, zakończony wynikiem negatywnym, przeprowadzony został 30 marca 2012 roku.

II przetarg na zbycie tej nieruchomości zakończony został wynikiem negatywnym przeprowadzony został 25 czerwca 2012 roku.

 

Zaliczkę pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został wybrany jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny w terminie do 09 października 2012 r. do godz. 15.00.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) data sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Zgłoszenie powinno być sporządzone w sposób czytelny.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

 

Rokowania przeprowadzone zostaną dnia 12 października 2012 roku i rozpoczną się  o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, sala nr 1 (sala konferencyjna).

Rokowania zostaną przeprowadzone chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

 

W części ustnej rokowań nie mogą wziąć udziału osoby:

1) które nie dokonały wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy lub wpłaciły ją w niepełnej wysokości,

2)  których zgłoszenia:

a) zostały złożone po podanym w niniejszym ogłoszeniu terminie,

 b) nie zawierają danych, które powinno zawierać zgłoszenie lub dane te są niekompletne oraz nie została dołączona kopia dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy,

c) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści..

 

Wójt Gminy w Bargłowie Kościelnym zawiadomi uczestnika rokowań, który został wybrany jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w ciągu 21 dni od dnia zakończenia rokowań.

Jeżeli osoba, o której mowa wyżej nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Bargłów Kościelny może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczona kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, a nie podlega zwrotowi.

 

Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny pokój nr 2 (tel. 087 642 40 11).

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal