Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kroszewie

Gmina Bargłów Kościelny      Bargłów Kościelny dnia 19.07.2012 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

…............................................

 (Oznaczenie zamawiającego)

 

Znak sprawy:  WB.271.5.2012   

 (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kroszewie

 (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/

Wykonawcach wykluczonych z postępowania

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/Wykonawcach wykluczonych z postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie oceny ważnych ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonej w oparciu o kryterium określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny, Zamawiający wybrał ofertę nr 6 Wykonawcy P. T. Projekt Przemysław Turowski ul. Wilczewo 2, 19-200 Grajewo, jako najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę zgodną z wymogami SIWZ. Oferta Wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie punktowej – 100 pkt.

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło sześć ofert złożonych przez:

1. Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Wirkowski z siedzibą w: ul. Wojska Polskiego 47/36, 16-300 Augustów – 91,79 pkt.

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HELION” Artur Dziechciarski z siedzibą w: Al. Dwudziestolatków 4 lok. 18, 02-157 Warszawa - 93,80 pkt.

3. USŁUGI BUDOWLANE PAWO s.c. z siedzibą w: ul. Rybacka 75A, 15-521 Białystok.

4. Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Tytoniowa 4, 16-300 Augustów – 69,70 pkt.

5. DARBUD Dariusz Zalewski z siedzibą w: ul. Norwida 15A, 19-400 Olecko – 96,33 pkt.

6. P. T. Projekt Przemysław Turowski z siedzibą w: ul. Wilczewo 2, 19-200 Grajewo – 100 pkt.

 

 Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony Wykonawca:

3. USŁUGI BUDOWLANE PAWO s.c. z siedzibą w: ul. Rybacka 75A, 15-521 Białystok

Uzasadnienie faktyczne:

Oświadczenia złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą nie potwierdzały w sposób określony w SIWZ, że Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. W złożonej przez w/w Wykonawcę ofercie brak jest oświadczeń w zakresie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo Zamówień Publicznych dotyczących wszystkich  wspólników spółki cywilnej. Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień  publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego do dnia 19 lipca 2012 r. do godziny 10:00 dokumentów w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj. przedłożenie:

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Do upływu wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału  w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę  Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

 

 Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

  Zastępca Wójta

 

 Radosław Wawiórko  

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal