Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Nr sprawy: 2.2012     Bargłów Kościelny, dnia 12.07.2012 r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

 

 

Urząd Gminy Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

Tel. 87 642 40 91 fax. 87 642 45 62

 

 

 

 

 

 

 

SPRZĄTANIE BUDYNKU URZĘDU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce publikacji zapytania:

· Siedziba Zamawiającego – tablica ogłoszeń

· Strona internetowa Zamawiającego http://www.barglow.dt.pl

 

 

I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Urząd Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

NIP: 846-10-52-016 REGON: 000534049

Tel. 87 642 40 91 fax. 87 642 45 62 

Adres strony internetowej: http://www.barglow.dt.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia: usługi

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie budynku Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

2.2 Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie następujących obowiązków:

 - codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych w budynku po  godzinach pracy Urzędu,

 - mycie drzwi, okien, firan (rolet) w budynku co najmniej dwa razy w roku w odstępie 6-cio miesięcznym, a w razie potrzeby częściej,

 - codzienne sprzątanie i mycie toalet oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku,

 - codzienne opróżnianie i wynoszenie śmieci i odpadów znajdujących się w koszach,

 - każdorazowe (przed opuszczeniem budynku) sprawdzenie, czy zostały wyłączone wszystkie urządzenia elektryczne w budynku oraz czy zostały pozamykane okna i drzwi zewnętrzne,

 - codzienne mycie filiżanek, kubków oraz co najmniej jeden raz w tygodniu ściereczek będących na wyposażeniu budynku,

 - otwieranie we wszystkie dni robocze budynku najpóźniej o godz. 725 i zamykanie budynku po godzinach pracy Urzędu oraz w tym zakresie włączanie i wyłączanie systemu alarmowego,

  - codzienne odbieranie korespondencji z Urzędu Pocztowego i dostarczanie jej do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny do godz. 900 oraz odbiór korespondencji z Urzędu Gminy  i dostarczanie jej do Urzędu Pocztowego, nie później niż do godz. 1430.

2.3  Usługa będzie realizowana we wszystkie dni robocze Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

2.4 Usługa będzie realizowana przy użyciu środków czystości, materiałów, urządzeń (odkurzaczy, froterki itp.) oraz innych narzędzi sprzątających własnych Wykonawcy.

 

III KRYTERIA OCENY OFERT

3.1 Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena – 100%.

3.2 Cenę oferty należy podać za jeden miesiąc wykonywania zamówienia w trakcie obowiązywania umowy.

3.3 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

3.4 Oferent w przedstawionej ofercie cenowej winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną, łącznie z podatkiem VAT, naliczonym zgodnie   z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3.5  Faktura za przedmiot zamówienia (wystawiona na koniec każdego miesiąca) płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury do Zamawiającego na adres jego siedziby.

 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonywania zamówienia: 01 sierpnia 2012 r. – 31 lipca 2013 r.

 

V WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ, JEST ZOBOWIĄZANY DOŁĄCZYĆ DO NIEJ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

-  formularz ofertowy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-  wykaz wykonanych usług wraz z referencjami potwierdzającymi, że Wykonawca należycie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na kompleksowym sprzątaniu obiektów użyteczności publicznej w ciągu ostatnich 3 lat.

 

VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Oferta winna być sporządzona w sposób zapewniający realizację zamówienia przez Wykonawcę według poniższych wymogów i z uwzględnieniem poniższych zapisów:

1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „Oferta na realizację zadania Sprzątanie budynku Urzędu Gminy Bargłów Kościelny”

2. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji.

 

VII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert: do 19 lipca 2012 r. do godz. 9.00.

2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47,  16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 9 w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z pkt VI.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny.

3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 - Katarzyna Ostrowska tel. 087 642 40 11.

 

VIII UWAGI

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

-  przeprowadzania dodatkowych rokowań,

-  unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

    Katarzyna Ostrowska

 podinspektor ds. zamówień publicznych

Załącznik 1
Załącznik 2

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal