Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > Zaproszenie do złożenia oferty mającej na celu obsługę cateringową

Bargłów Kościelny 2010.06.30

 

Zaproszenia skierowanego przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny do jednego podmiotu na realizację usługi społecznej, której wartość nie przekracza 2000 Euro / procedura CPP o małej wartości bez konieczności ogłaszania zaproszenia do składania ofert/.

 

 

 

1. Zamawiający  zaprasza Motel-Bar Salamandra Sp.j Granaccy ul. Augustowska, 16-320 Bargłów Kościelny reprezentowanym przez Wojciecha Granackiego jako kwalifikowanego usługodawcę do złożenia oferty mającej na celu obsługę cateringową warsztatów międzygminnych w zakresie aktualizacji strategii

2. Procedura

W OPARCIU O PROCEDURĘ CPP ( ang) Community Participation In Procurement -udział społeczności w zamówieniach ) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem :http://www.ppwow.gov.pl oraz na stronie internetowej Gminy Bargłów Kościelny www.barglow.hg.pl Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług, jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

3.Zakres zamówienia usługi :

 • Cel realizowanej usługi –  obsługa cateringowa szkolenia
 • Beneficjenci usługi ( odbiorcy) – Liderzy Lokalni z Gminy Bargłów Kościelny
 • Działania w ramach realizacji usługi: zorganizowanie i obsługa cateringowa

1. kawa, herbata, napoje oraz ciasto

2. obiad (pierwsze danie, drugie danie ,zestaw surówek, deser, napoje)

 • Termin realizacji usługi – 27 lipca 2010 roku; od godziny 13:00 do godziny 16
 • Ilość uczestników – 50 osób
 • Koszt szacunkowy usługi –  kosztorys oferty
 • Miejsce realizacji – Sala konferencyjna w Budynku Urzędu Gminy Bargłów Kościelny oraz sala restauracyjna usługodawcy

 

4.Warunki realizacji:

Usługodawcę zobowiązuje się do:

 • Zapewnienia wysokiej jakości usługi.
 • Ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi.
 • Przedstawienia menu wraz z kosztorysem
 • Złożenia sprawozdania z zrealizowanej usługi

 

5. Procedura składania oferty i jej oceny.:

5.1. Termin złożenia oferty- do 3 dni od daty otrzymania niniejszego zaproszenia.

5.2. Miejsce złożenia oferty- siedziba Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, sekretariat

5.3. Ocena oferty :

 • Oceny oferty dokonuje Zamawiający wraz z Komisją Konkursową, która została powołana przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny Zarządzeniem nr 87/08 z dnia 2 czerwca 2008 r, w minimalnym składzie 2 osób ( z oceny konkretnej usługi należy wykluczyć osoby związane służbowo bądź prywatnie z usługodawcą oraz bezpośrednio zainteresowane wykonaniem tej usługi ).
 • Ocenie oferty podlega prawidłowo wypełniony wniosek oraz przedłożone załączniki a także zgodność z zakresem zamawianych usług i warunkami realizacji.
 • Przewiduje się możliwość wyjaśnień i negocjacji szczegółów porozumienia z usługodawcą ( jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne ).
 • Wyniki oceny sporządzane są w formie protokołu i podpisane przez Zamawiającego.
 • Ostateczną decyzją dotyczącą złożonej oferty  będzie podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą.

 

6. Kontakt z Zamawiającym - dodatkowych informacji lub wyjaśnień udziela Pani Agnieszka Kwiecińska, Kierownik GOPS Bargłów Kościelny, tel. 087-642-40-92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.Wzór oferty techniczno –finansowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

CZĘŚĆ I : OFERTA TECHNICZNA

 

Część I : Informacje dotyczące Usługodawcy

 

1.Nazwa usługodawcy :  …………………………………………………..

Telefon/fax: …………………………………………………...

E-meil: …………………………………………………...

Adres: …………………………………………………...

 

Osoba do kontaktów( np. koordynator ) .…………………………………………………..

 Telefon/fax ……………………………………………………

 E-meil  ……………………………………………………

 

 

 

2. Zaplecze techniczne, którym dysponuje Usługodawca niezbędne do wykonania usługi cateringowej na  warsztaty

……………………………………………………………………………………………

 

Część II : Plan świadczenia usługi

 

1. ZAKRES ZAMÓWIENIA

a/ Nazwa usługi ………………………

b/Cel usługi: ……………………………………………………………………………………

c/ Termin i czas realizacji usługi : ........................................................................................

 

d/ Przedstaw miejsce ( miejsca ) świadczenia usługi

…………………………………………………………………………………………………

 

g/ Zakładane rezultaty usługi :  Opisz co zamierzasz osiągnąć w wyniku realizacji usługi ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II- OFERTA FINANSOWA

 

BUDŻET ISŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

___________________________________________________________________________

Definicja jednostki i szacowana liczba jednostek wchodzących w skład oferowanej usługi :

1.Łącze koszty wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne i opłaty

 

2.Łączny koszt wynajmu i związane z tym koszty

 

3.Łączny koszt zakupu lub amortyzacji wyposażenia- maks. 30% wartości projektu

 

4.Łączny koszt prac remontowych ( maks. 30% wartości projektu)

 

5.Dobra nietrwałe i dobra konsumpcyjne

 

6.Koszty informacji i promocji

 

7.( wpisać inne proponowane koszty )

 

 

8.Łączna Prognozowana Wartość Umowy : ( suma powyższych pozycji)

 

9.Koszt Jednostkowy – łączna Prognozowana Wartość Umowy podzielona przez liczbę jednostek zdefiniowanych powyżej

 

 

 

 ……………………………………………………

 ( data i podpis osoby uprawnionej)

 

 

Załączniki

1. Menu wraz z kosztorysem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal