Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny..
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 434488-2011 z dnia 2011-12-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny w okresie od 02.02.2012 r. do 30.06.2013 r. Zakłada się, że łączna ilość kilometrów do przejechania w ciągu dnia na...
Termin składania ofert: 2012-01-03

Bargłów Kościelny: Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
Numer ogłoszenia: 30584 - 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 434488 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny w okresie od 02.02.2012 r. do 30.06.2013 r. Zakłada się, że łączna ilość kilometrów do przejechania w ciągu dnia na wszystkich trasach wynosi ok. 448 km. Dzienna ilość dzieci do przewiezienia - ok. 399. Przewiduje się, że łączna ilość dni nauki szkolnej w ciągu trwania umowy będzie wynosić 290 dni. Pod pojęciem (dowożenie) rozumie się przywiezienie dzieci i młodzieży z miejscowości zamieszkania do szkół i ich odwiezienie do miejscowości zamieszkania. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opieki przewożonym uczniom. Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach. Do zakresu obowiązków opiekuna należy przejmowanie ze świetlicy szkolnej grupy dzieci, które skończyły lekcje. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i w razie konieczności przeprowadza dzieci na druga stronę ulicy. Opiekun ma zapewnić bezpieczne przejście z autobusu do budynku szkoły. Rozkład dowożenia i odwożenia a także liczba uczniów może ulec zmianie w zależności od planu zajęć w poszczególnych szkołach. Wykonawca powinien dostosować godziny dowożenia do potrzeb szkół..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Turystyczne Zoobi-Tour s.j. Zbigniew i Dorota Zarzeccy, ul. Polna 13, 16-320 Bargłów Kościelny, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 538843,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 530383,90

  • Oferta z najniższą ceną: 519155,10 / Oferta z najwyższą ceną: 582302,60

  • Waluta: PLN.

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal