Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Bargłów

Gmina Bargłów Kościelny Bargłów Kościelny dnia 18.01.2012 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 (Oznaczenie zamawiającego)

 

Znak sprawy:  WB.2222-5/2011   

 (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny 

  (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/

Wykonawcach wykluczonych z postępowania

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/Wykonawcach wykluczonych z postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie oceny ważnych ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonej w oparciu o kryterium określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny, Zamawiający wybrał ofertę nr 2 Wykonawcy USŁUGI TURYSTYCZNE „ZOOBI-TOUR” Sp. j. Dorota i Zbigniew Zarzeccy z siedzibą w: ul. Polna 13 16-320 Bargłów Kościelny, jako najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę zgodną z wymogami SIWZ. Oferta Wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie punktowej – 100 pkt.

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty złożone przez:

1. PKS w SUWAŁKACH Spółka Akcyjna z siedzibą w: ul. Wojska Polskiego 100 16-400 Suwałki – 91 pkt.

2. USŁUGI TURYSTYCZNE „ZOOBI-TOUR” Sp. j. Dorota i Zbigniew Zarzeccy z siedzibą w: ul. Polna 13 16-320 Bargłów Kościelny – 100 pkt.

3. Przewozy Pasażerskie Autobusem Krzysztof Zieliński z siedzibą w: Biała Giżycka 5/2 11-510 Wydminy.

4. KRIX-BUS Krzysztof Wyszyński z siedzibą w: ul. Rajgrodzka 79 16-300 Augustów.

 

  Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni Wykonawcy:

1. Przewozy Pasażerskie Autobusem Krzysztof Zieliński z siedzibą w: Biała Giżycka 5/2 11-510 Wydminy.

Uzasadnienie faktyczne:

Dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą nie potwierdzały  w sposób określony w SIWZ, że Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego do dnia 16 stycznia 2012 r. do godziny 11:00 dokumentów w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj. przedłożenie:

1.  Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób.

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. przynajmniej jednego zamówienia polegającego na dowożeniu uczniów do szkół na kwotę nie mniejsza niż 100.000,00 zł  i wykazanie spełnienia tego warunku poprzez podanie wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że ta usługa została wykonana należycie.

3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług  w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj. wykaz pojazdów (autobusów), którymi Wykonawca będzie świadczyć dowóz uczniów wraz  z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5. Oświadczenie, ze osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert.

8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Do upływu wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału  w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

2. KRIX-BUS Krzysztof Wyszyński z siedzibą w: ul. Rajgrodzka 79 16-300 Augustów.

Uzasadnienie faktyczne:

Dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą nie potwierdzały  w sposób określony w SIWZ, że Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego do dnia 16 stycznia 2012 r. do godziny 11:00 dokumentów w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj. przedłożenie:

1. Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób.

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. przynajmniej jednego zamówienia polegającego na dowożeniu uczniów do szkół na kwotę nie mniejsza niż 100.000,00 zł  i wykazanie spełnienia tego warunku poprzez podanie wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że ta usługa została wykonana należycie.

3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług  w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj. wykaz pojazdów (autobusów), którymi Wykonawca będzie świadczyć dowóz uczniów wraz  z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5. Oświadczenie, ze osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert.

8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Do upływu wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału  w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

  Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne  w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 Radosław Wawiórko

  

  Zastępca Wójta

 

Otrzymują:

- oferenci wg rozdzielnika 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal