Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 450.000 PLN (słownie czterysta

Bargłów Kościelny dnia 22.11.2011 r.

 

Znak sprawy:  WB.2222-4/2011   

 (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 450.000 PLN (słownie czterysta pięćdziesiąt tysięcy PLN) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

 (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.. U.. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty złożone przez:

1. Bank Pekao S.A. z siedzibą w: 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 56 z ceną: 74.518,87 zł - 98 pkt

2. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku z siedzibą w: 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 z ceną: 72.866,67 zł – 100 pkt

3. Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym z siedzibą w: 16-320 Bargłów Kościelny ul. Tysiąclecia 6a z ceną 73.393,86 zł – 99 pkt

 Została wybrana oferta nr 2 Wykonawcy Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział  w Białymstoku z siedzibą w 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28  który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100.

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta była najtańszą złożoną w tym postępowaniu.

 W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne  w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art.94 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2).

 

 

 

 

 

 Otrzymują:

- oferenci wg rozdzielnika 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal