Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > Ogłoszenie dot. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2032".

Bargłów Kościelny, 03.03.2011 r.

0.7614/3/11

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art.39 ustl ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu dokumentu p.t. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2032".

Zgodnie z art.54 ust2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: .

-w formie pisemnej na adres Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym, -ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym pokój nr 2, w godz. 730-1530,

-za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres : barglow@barglow.dt.pl  w terminie do dnia 25 marca 2011r. (Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny. Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się: - projekt dokumentu p.t.: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2032" wraz z prognoza oddziaływania na środowisko jest wyłożona do wglądu w dniach 03.03.2011r. do 25.03.2011 r. w pokój nr 2, w godz. 730-15.30.

Urząd Gminy oczekuje ponadto na pozytywne opinie dotyczące " Programu..," z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz od Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal