Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > Opracowanie kompletnej dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym..

Bargłów Kościelny: Opracowanie kompletnej dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym.
Numer ogłoszenia: 282467 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny , ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. a) opracowanie projektu budowlanego (w 7 egz.) i wykonawczego (w 4 egz.) rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym opracować we wszystkich branżach (architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej ) b) opracowanie kosztorysów inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztów (w 2 egz.) - we wszystkich branżach, c)opracowanie przedmiarów robót - (w 2 egz.) - we wszystkich branżach, d) opracowanie formularzy kosztorysów ofertowych - (w 2 egz.) - we wszystkich branżach, (formularze powinny zawierać dwie, niewypełnione, dodatkowe kolumny: cena jedn., wartość, oraz w kolumnie podstawa w każdej pozycji należy podać odpowiedni numer szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) - we wszystkich branżach, g) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - (w 3 egz.) - we wszystkich branżach, i) opracowanie wstępnych harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji robót - (w 2 egz.), 2. Całą dokumentację projektową należy tak opracować by możliwe było etapowanie robót budowlanych realizowanych na jej podstawie. Sposób etapowania należy ustalić z Zamawiającym w trakcie opracowywania dokumentacji. 3. Całą dokumentację będącą przedmiotem zamówienia przekazać inwestorowi również na nośniku elektronicznym (kosztorysy - możliwe do odczytania w programie RODOS. 4. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt matrycy lewostronnej w skali 1:500 dla celów projektowych i uzgodnień oraz warunków technicznych zasilania obiektu w media (energię elektryczną i wod.-kan.), oraz odprowadzenia wód deszczowych. 5.Opracowanie winno uwzględniać nowoczesne rozwiązania technologiczne oszczędzające zużycie energii i naturalnych zasobów wodnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą wykonanie minimum 1 projektu budowlano-wykonawczego budowy obiektu kubaturowego oświatowego o kubaturze co najmniej 5000,00 m3 w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie osobą-ami posiadjącą-ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności- architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy- w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy ( firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej) . 4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca- w przypadku osób fizycznych. 5. W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy o doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w III.4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania- wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego, z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmianą terminu realizacji zamówienia, 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie, b) wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień i warunków do projektowania od dysponentów mediów, ZUDP i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę, c) braku zgód właścicieli gruntów objętych zainwestowaniem, na dysponowanie gruntem dla potrzeb inwestycji, d) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, e) zmniejszenia zakresu zamówienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego, f) gdy zachowanie pierwotnego terminu nie leży w interesie Zamawiającego. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zamówienia zmniejszeniem wynagrodzenie określonego kwotą ryczałtową. Wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie protokołu zatwierdzonego przez obie strony umowy, na podstawie wyliczenia procentowego udziału zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie. - ad pkt. 2) - zmiana terminu realizacji zamówienia: lit. a) - o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, lit. b) - o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły, lit. c) - na okres niezbędny do pozyskania prawa do dysponowania odpowiednim gruntem, lit. d) - o okres czasu niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy lit. e) - proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu lit. f) - o okres umożliwiający Zamawiającemu osiągnięcie korzyści, stanowiących podstawę zmiany terminu realizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.barglow.dt.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.barglow.hg.pl/siwz.szkola.pdf

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy 16-320 Bargłów Kościelny ul augustowska 47 , pokój nr 5..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: W zakresie przedmiotu zamówienia i procedury: p. Grzegorz Kasjanowicz- Inspektor d/s budownictwa pok. nr 2, telefon ( 87 ) 642-40-11..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal