Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakup i dostawa żwiru na teren gminy Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny dnia 28.05.2009 r.

WB.2222-7/09

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

OBRZUCONE LUB WYKLUCZONE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa żwiru na teren gminy Bargłów Kościelny "

1. Na podstawie art 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Bargłów Kościelny postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :„Zakup a dostawa żwiru na terem gminy Bargłów Kościelny " Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę - Usługi Transportowo — Sprzętowo - Remontowe Tomasz Klekotko 19-314 Kalinowo Długie 3 która w wyniku oceny ofert uzyskała następującą ilość punktów : 100 pkt

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia się tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była najtańszą ofertą spośród złożonych w tym postępowaniu.

2. W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty:

3. W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

■Otrzymują;

- oferenci wg rozdzielnika

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal