Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia >
P O S T A N O W I E N I E

Bargłów Kościelny, dnia 29 kwietnia 2010 r.

O.5217-7/09/10

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 113 § 1 Kpa prostuję oczywistą pomyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 kwietnia 2010 r. znak: O.5217-7/09/10 wydanej przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny, określającej warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn – Augustów, poprzez zmianę zapisu w uzasadnieniu ww. decyzji:

· w uzasadnieniu ww. decyzji na str. 9 jest: Projekt przedmiotowej decyzji przesłano do Burmistrza Rajgrodu w dniu z prośbą o wyrażenie opinii. Burmistrz Rajgrodu nie nie wyraził opinii w określonym terminie w związku z powyższym uznaje się akceptację w/w inwestycji.”

· powinno być:Projekt przedmiotowej decyzji przesłano do Burmistrza Rajgrodu w dniu 9 kwietnia 2010 r. z prośbą o wyrażenie opinii. Burmistrz Rajgrodu nie wyraził opinii w określonym terminie w związku z powyższym uznaje się akceptację w/w inwestycji.”

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Nieumieszczenie daty w przytoczonym akapicie na stronie 9 ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiło oczywistą omyłkę pisarską, którą należało sprostować. Pomyłka ta nie ma wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie zawarte w przedmiotowej decyzji.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

2. Burmistrz Rajgrodu

3. pozostałe strony zgodnie z art. 49 Kpa

4. a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie

ul. Brzostowskiego 10, 16-300 Augustów

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal