Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI >
Zorganizowanie wycieczek dla uczniów w ramach projektu „Akademia Jutra” TAJNO STRARE

Tajno Stare, 17.04.2007 r.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60000 euro.

1.

Nazwa i adres zamawiającego:

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta
Tajno Stare 31
16 – 320 Bargłów Kościelny

2.

Tryb zamówienia.

Postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Pliki można pobrać ze strony: http://www. barglow.hg.pl/

4.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wycieczek dla uczniów w ramach projektu „Akademia Jutra” zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 3 części zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): organizacja wycieczek: 63511000-4

 

5.Termin wykonania zamówienia publicznego:

 

I część zamówienia: 18-19.07.2007 r.

 

II część zamówienia: 7-10.08.2007 r.

 

III część zamówienia: ostatni tydzień września 2007 r.

 

6.

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pzp, w tym:

 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym są uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, zgodnie z ar. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. Z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.);

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

3) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, w tym autokarem o podwyższonym standardzie oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym posiadają gwarancję ubezpieczeniową lub gwarancję bankową albo umowę ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie prowadzonej działalności turystycznej;

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp).

7.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w gabinecie dyrektora
Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym, 16-320 Bargłów Kościelny,

 do dnia 10.05.2007 r. do godz. 1000.

8.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym, 16-320 Bargłów Kościelny,

 w dniu 10.05.2007 r. o godz. 1100.

 

9.

Kryterium oceny ofert:
Cena – 100%

 

10.

Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

11.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni – jego bieg rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

 

12.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Beata Krupińska

– tel/fax 087 6425822, e-mail: spaugust31@wp.eu

 

13.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz stosować aukcji elektronicznej.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

  1. SIWZ – (plik doc)
  2. Oferta – (plik doc)
  3. Wzór umowy – (plik doc)
  4. Zestawienie wymaganych dokumentów – (plik doc)
komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal