Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> PRZETARGI > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze
 Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 436934-2009 z dnia 2009-12-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny...
Termin składania ofert: 2010-01-12

Bargłów Kościelny: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tajno stare, Tajno Podjeziorne Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo, Nowiny Stare.
Numer ogłoszenia: 35116 - 2010; data zamieszczenia: 08.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 436934 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tajno stare, Tajno Podjeziorne Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo, Nowiny Stare..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego Barszcze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Tajno stare, Tajno Podjeziorne Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo, Nowiny Stare..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.20.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 46.23.24.21-0, 45.23.41.10-9, 49.23.24.23-3, 45.55.56.00-5, 45.23.32.40-0, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 207-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.01.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego, ul. Noniewicza 85 C lok. 18, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5271090,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4789741,05

  • Oferta z najniższą ceną: 4789741,05 / Oferta z najwyższą ceną: 4789741,05

  • Waluta: PLN.


komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal