Narzędzia dostępności
A+ | A-
Menu główne
Menu Główne
Nieodpłatna pomoc prawna


Program operacyjny "Rybactwo i morze"

Szkolenia

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Bezpłatny system informacji dla mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich


Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia - Załatw sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu!

Film promocyjny

Polub nas na facebooku

Nasza Gmina Bargłów Kościelny

Mapa Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Mapa Gminy Bargłów Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

ABC odpadów komunalnych

Nasze śmieci

Eko dzieciaki

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne

Zaprzyjaźnione strony

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kącik Przedsiębiorcy

Bank Spółdzielczy w Bargłowie KościelnymCzyste Powietrze

Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Zachowaj trzeźwy umysł

Postaw na rodzinę

Lokalna Grupa Działania

Podlaska Izba Rolnicza

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Biebrzański Park Narodowy

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne dotyczące województwa podlaskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżury Aptek

Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców


> Obwieszczenia > ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

 

  Bargłów Kościelny, dnia 03.08.2009 r.

O.5217-3/09  

 

 

 

  ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania

 

 

 Zawiadamia się, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. - z późn. zmianami), iż na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102863 B Bargłówka - Piekutowo zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny”.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- Klasa projektowanej drogi - D,

- Kategoria ruchu - KR1,,

- Prędkość projektowa  - 30 km/h,

- Szerokość jezdni - 3,5 m,

- Szerokość poboczy gruntowych - 1 -1,5 m,

- Spadek poprzeczny jezdni - 2 % daszkowy,

- Spadek poprzeczny pobocza - 6 % na krawędzi jezdni,

- Pochylenie skarp  - 1 : 1,5.

 Jednocześnie zawiadamiam, że na czas konieczny do dokonania uzgodnienia, zgodnie
z art. 35 § 5 KPA, wstrzymuje się bieg terminów określonych w art. 35 § 3 KPA.

 Ewentualne zastrzeżenia i wnioski rozpatrzone zostaną przy rozstrzygnięciu decyzji.

 W ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47, pokój Nr 2 zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- Klasa projektowanej drogi - D,

- Kategoria ruchu  - KR1,,

- Prędkość projektowa - 30 km/h,

- Szerokość jezdni - 3,5 m,

- Szerokość poboczy gruntowych - 1 -1,5 m,

- Spadek poprzeczny jezdni - 2 % daszkowy,

- Spadek poprzeczny pobocza  - 6 % na krawędzi jezdni,

- Pochylenie skarp - 1 : 1,5.

 

 

 

 Otrzymują:

  1. Gmina Bargłów Kościelny
  2. Sołtys Wsi Bargłówka
  3. Sołtys Wsi Pieńki
  4. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 20 osób, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), należy powiadomić w drodze obwieszczenia
  5. a/a

 

 

 

 

 

 

    Bargłów Kościelny, dnia 03.08.2009 r.   

 

O.5217-3/09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Bargłów Kościelny zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102863 B Bargłówka - Piekutowo zlokalizowanej w Gminie Bargłów Kościelny”.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- Klasa projektowanej drogi - D,

- Kategoria ruchu - KR1,,

- Prędkość projektowa - 30 km/h,

- Szerokość jezdni  - 3,5 m,

- Szerokość poboczy gruntowych - 1 -1,5 m,

- Spadek poprzeczny jezdni - 2 % daszkowy,

- Spadek poprzeczny pobocza - 6 % na krawędzi jezdni,

- Pochylenie skarp - 1 : 1,5.

 

Jednocześnie informuje się, że tut. organ wystąpił do Starosty Augustowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Bargłów Kościelny

Z uwagi na powyższe informujemy, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Gminy w Bargłowie Kościelnym, przy ul. Augustowskiej 47 pok. 2.

Informację umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gminy Bargłów Kościelny przy ul. Augustowskiej 47.

- w Internecie pod adresem: barglow@barglow,dt.pl

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia : Sołtys wsi Bargłówka i Pieńki  

 

 

 

 

W Ó J T G M I N Y

 

ANDRZEJ KWIECIŃSKI

 

 

 

 

 

komentarz[0] |

� 2007 Tomasz Grajewski GG: 516246. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine: jPortal